Detail předmětu

Obecná metodika soudního inženýrství

ÚSI-1SAOMAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku obecných zásad výkonu znalecké a odhadcovské činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti nutné pro podávání znaleckých a odborných posudků.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je 80% správnost testu.

Osnovy výuky

1. Vysvětlení postavení soudního inženýrství mezi jinými disciplínami, specifika znalecké a odhadcovské činnosti, zvláštní kvalifikace znalce Soudní znalectví, historický vývoj, právní úprava znalecké činnosti, vymezení pojmu znalecká činnost.
2. Jmenování znalců (kdo jmenuje, podmínky pro jmenování, návrhy na jmenování, výběr osob, ověřování podmínek, obory znalecké činnosti, jmenovací řízení); odvolání znalců ( kdo odvolává, podmínky pro odvolání, zánik funkce znalce); Evidence znalců (seznam Z a T, ústřední seznam Z a T, seznam ústavů, přístupnost seznamů).
3. Výkon znalecké činnosti (obecné požadavky, mlčenlivost znalce, povinnost podat znalecký posudek, přibrání konzultanta, používání přístrojů, zařízení a materiálů organizace), znalecká činnost ústavů, činnost znalců nezapsaných do seznamu, prvotní znalecké úkony, znalecký přehled spisu, úplnost podkladů, technická přijatelnost podkladů.
4. Skladba znaleckého posudku, náležitosti posudku, příprava nálezu ZP, zpracování posudku.
5. Odměny a náhrady nákladů znalecké činnosti (znalečné v řízení před státními orgány, mimo řízení, znalečné ústavů, znalec ad hoc., úprava znalečného v procesních předpisech.
6. Řízení a kontrola znalecké činnosti, praxe znalecké činnosti, vybavení pro znaleckou činnost, test.
7. Znalecká činnost ve vztahu ke státním orgánům, ustanovení znalce v TŘ, ustanovení znalce v OSŘ (předběžné opatření, zajištění důkazu), ustanovení znalce ve správním řízení, dohoda mezi znalcem a organizací příp. občanem.
8. Znalecký posudek v OSŘ, Znalecký posudek v TŘ, odpovědnost znalce za podaný znalecký posudek (trestní odpovědnost, odpovědnost za škodu).
9. Podíl znalce při zajištění důkazu - pojem důkazu a obecné zásady jeho zajištění, důkazní prostředky v OSŘ, obvyklé důkazní prostředky v TŘ, zvláštní způsoby dokazování v TŘ (konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě), měření, fotografie, fotogrammetrie, filmový záznam, odběr vzorků, protokol.
10. Ohledání v TŘ, vyšetřovací a znalecký experiment (příprava, provedení), ohledání v ostatních druzích řízení.
11. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, dělení normativních aktů státních orgánů, technické normy (1964-1991, 1991-1997, od r. 1997), odkazy na předpisy ve ZP, týmová práce při zpracování ZP, úkony po podání posudku (výslech znalce, stanovisko k námitkám stran, doplněk ZP)
12. Revizní ZP, vady ZP, vymáhání znalečného (lhůty, podklady, soudní vymáhání), výchova technických znalců
13. Úvod do speciálních metodik Soudního inženýrství

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání základních obecných znalostí nutných pro studium dalších odborně zaměřených předmětů soudního inženýrství.

Základní literatura

KLEDUS, R. Úvod do soudního inženýrství. Inovovaná studijní opora

Doporučená literatura

BRADÁČ, A. a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 1997

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vysvětlení postavení soudního inženýrství mezi jinými disciplínami, specifika znalecké a odhadcovské činnosti, zvláštní kvalifikace znalce Soudní znalectví, historický vývoj, právní úprava znalecké činnosti, vymezení pojmu znalecká činnost.
2. Jmenování znalců (kdo jmenuje, podmínky pro jmenování, návrhy na jmenování, výběr osob, ověřování podmínek, obory znalecké činnosti, jmenovací řízení); odvolání znalců ( kdo odvolává, podmínky pro odvolání, zánik funkce znalce); Evidence znalců (seznam Z a T, ústřední seznam Z a T, seznam ústavů, přístupnost seznamů).
3. Výkon znalecké činnosti (obecné požadavky, mlčenlivost znalce, povinnost podat znalecký posudek, přibrání konzultanta, používání přístrojů, zařízení a materiálů organizace), znalecká činnost ústavů, činnost znalců nezapsaných do seznamu, prvotní znalecké úkony, znalecký přehled spisu, úplnost podkladů, technická přijatelnost podkladů.
4. Skladba znaleckého posudku, náležitosti posudku, příprava nálezu ZP, zpracování posudku.
5. Odměny a náhrady nákladů znalecké činnosti (znalečné v řízení před státními orgány, mimo řízení, znalečné ústavů, znalec ad hoc., úprava znalečného v procesních předpisech.
6. Řízení a kontrola znalecké činnosti, praxe znalecké činnosti, vybavení pro znaleckou činnost, test.
7. Znalecká činnost ve vztahu ke státním orgánům, ustanovení znalce v TŘ, ustanovení znalce v OSŘ (předběžné opatření, zajištění důkazu), ustanovení znalce ve správním řízení, dohoda mezi znalcem a organizací příp. občanem.
8. Znalecký posudek v OSŘ, Znalecký posudek v TŘ, odpovědnost znalce za podaný znalecký posudek (trestní odpovědnost, odpovědnost za škodu).
9. Podíl znalce při zajištění důkazu - pojem důkazu a obecné zásady jeho zajištění, důkazní prostředky v OSŘ, obvyklé důkazní prostředky v TŘ, zvláštní způsoby dokazování v TŘ (konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě), měření, fotografie, fotogrammetrie, filmový záznam, odběr vzorků, protokol.
10. Ohledání v TŘ, vyšetřovací a znalecký experiment (příprava, provedení), ohledání v ostatních druzích řízení.
11. Aplikace předpisů ve znaleckém posudku, dělení normativních aktů státních orgánů, technické normy (1964-1991, 1991-1997, od r. 1997), odkazy na předpisy ve ZP, týmová práce při zpracování ZP, úkony po podání posudku (výslech znalce, stanovisko k námitkám stran, doplněk ZP)
12. Revizní ZP, vady ZP, vymáhání znalečného (lhůty, podklady, soudní vymáhání), výchova technických znalců
13. Úvod do speciálních metodik Soudního inženýrství

Elektronické učební texty

Kledus, R., Obecnámetodika soudního inženýrství, VUT v Brně 2014, ISBN: 978-80-214-5041-7 (cs) - druhé, aktualizované vydání