Detail předmětu

Obchodní právo

ÚSI-1SAOBAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku obchodního práva a konkurzu a vyrovnání. Podrobněji se budou studenti seznamovat s obchodními závazkovými vztahy, s ustanoveními kogentními a dispozitivními. Důraz bude kladen na konkrétní smluvní typy z hlediska právní praxe. Pozornost bude věnována zejména jednotlivým smluvním ustanovením a podstatným náležitostem smluvních typů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni uzavírat nejčastější typy obchodněprávních smluv

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je uzavřen zápočtem, který studenti obdrží za aktivní účast.

Osnovy výuky

1. Seznámení se strukturou Obch. zák. a práce s Obch. zák. Výklad pojmů a vazba na Občan. zák., postavení Obch. zák. v právním řádu ČR.
2. Obchodní společnosti, základní rozlišení, obecná charakteristika jednotlivých typů, jejich srovnání, družstva.
3. Podnikání tuzemských a zahraničních osob, vazba na živnostenský zákon, účetnictví podnikatelů.
4. Smluvní typy - jejich rozlišení, aplikace v praxi, možná úskalí a problémy.
5. Obchodní rejstřík, vývoj, exkurs do historie, aktuální stav, hospodářská soutěž.
6. Uzavírání obchodních smluv, základní náležitosti, změny smluv, výpověď, ukončení, promlčení, smluvní pokuta, záruka, odstoupení od smlouvy.
7. Srovnání typů smluv upravených Obch. zák. se smluvními typy podle Občan. zák., smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí.
8. Kupní smlouva, smlouva o prodeji a nájmu podniku, o úvěru, smlouva licenční k předmětu průmyslového vlastnictví, srovnání licenčními smlouvami dle zákona autorského.
9. Smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, smlouva komisionářská.
10. Smlouva mandátní, o kontrolní činnosti, zasilatelská, o přepravě věci.
11. Smlouva o bankovním uložení věci, smlouva o skladování, smlouva komisionářská, o běžném a vkladovém účtu.
12. Smlouvy o provozu a nájmu dopravního prostředku, o zprostředkování, o obchodním zastoupení, o tichém společenství.
13. Zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. v platném znění, výklad zákona, vazba na obchodní zákoník, novelizace, vývoj v oblasti konkursu a vyrovnání od r. 1991 do současnosti.

Učební cíle

Cílem předmětu je studenty seznámit se strukturou obchodního zákoníku. Obecná pozornost bude věnována postavení podnikatelů a některým vztahům souvisejícím s podnikáním.

Základní literatura

Janků, Martin a kol: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 273-476.

Doporučená literatura

Obchodní zákoník a předpisy související v platném znění
Občanský zákoník v platném znění
Zákon o konkursu a vyrovnání v platném znění
Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení se strukturou Obch. zák. a práce s Obch. zák. Výklad pojmů a vazba na Občan. zák., postavení Obch. zák. v právním řádu ČR.
2. Obchodní společnosti, základní rozlišení, obecná charakteristika jednotlivých typů, jejich srovnání, družstva.
3. Podnikání tuzemských a zahraničních osob, vazba na živnostenský zákon, účetnictví podnikatelů.
4. Smluvní typy - jejich rozlišení, aplikace v praxi, možná úskalí a problémy.
5. Obchodní rejstřík, vývoj, exkurs do historie, aktuální stav, hospodářská soutěž.
6. Uzavírání obchodních smluv, základní náležitosti, změny smluv, výpověď, ukončení, promlčení, smluvní pokuta, záruka, odstoupení od smlouvy.
7. Srovnání typů smluv upravených Obch. zák. se smluvními typy podle Občan. zák., smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí.
8. Kupní smlouva, smlouva o prodeji a nájmu podniku, o úvěru, smlouva licenční k předmětu průmyslového vlastnictví, srovnání licenčními smlouvami dle zákona autorského.
9. Smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, smlouva komisionářská.
10. Smlouva mandátní, o kontrolní činnosti, zasilatelská, o přepravě věci.
11. Smlouva o bankovním uložení věci, smlouva o skladování, smlouva komisionářská, o běžném a vkladovém účtu.
12. Smlouvy o provozu a nájmu dopravního prostředku, o zprostředkování, o obchodním zastoupení, o tichém společenství.
13. Zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. v platném znění, výklad zákona, vazba na obchodní zákoník, novelizace, vývoj v oblasti konkursu a vyrovnání od r. 1991 do současnosti.