Detail předmětu

Státní správa a samospráva

ÚSI-1RDSSAk. rok: 2011/2012

Předmět představuje ucelené a podrobné zpracování obecní, zejména majetkoprávní problematiky obcí, krajů a státu zaměřené na nemovitý majetek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehledné znalosti z rozsáhlého souboru předpisů pro státní správu a samosprávu v majetkoprávní oblasti, základních znalostí z dílčí oblasti týkající se správy, evidence, hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem samosprávných celků a dále hlubokých znalostí otázek souvisejících s oceňováním nemovitého majetku pro potřebu státu a obcí.

Prerekvizity

Zvláštní prerekvizity nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné vypracování dvou kontrolních testů.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Pojem státu, právní stát. Politický systém ČR. Administrativní rozdělení - kraje, okresy, správní obvody, statistické oblasti (NUTS), euroregiony.
2. Obecní zřízení v ČR - smíšený systém. Působnost (věcná, územní a osobní) a pravomoc obce. Samostatná a přenesená působnost obce. Orgány obce, orgány zastupitelstva obce a rady obce, místní právní předpisy, hospodaření obce. Krajské zřízení, vývoj krajského stupně veřejné správy, právní subjektivita, právo na samosprávu. Hospodářská kontrola nakládání a hospodaření s nemovitým majetkem. Vztah státu krajů a obcí.
3. Majetek obcí. Samostatná působnost obce - hospodaření s majetkem, právo mít vlastní majetek a samostatně s ním hospodařit. Účelné a hospodárné využití majetku obce a jeho ochrana. Disponování s nemovitým majetkem obce - záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. Stanovení ceny při úplatném převodu majetku. Příprava a praktická realizace majetkové dispozice obce. Základ daně z převodu nemovitostí při převodu nemovitostí z vlastnictví samosprávných celků. Kontrola hospodaření.
4. Způsoby oceňování nemovitého majetku státu, krajů a obcí při přípravě a realizaci jednotlivých typů majetkových dispozic. Poznatky ke znaleckému oceňování nemovitostí.
5. Postup obcí při přípravě a projednávání návrhů dispozic s vlastním nemovitým majetkem - nabídkové řízení, prodej nebo pronájem přímému zájemci.
6. Působnost a obecné zásady správního řádu. Správní řízení. Vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy. Stížnosti.
7. Privatizace obecního bytového fondu. Obvyklá cena pronajatých bytů a domů. Regulované a sociální nájemné, jednostranné zvyšování nájemného. Regulace cen.
8. Cenové mapy stavebních pozemků obcí. Princip konstrukce cenové mapy daný právními předpisy, ukázka jeho praktické aplikace při tvorbě mapy.
9. Postup orgánů veřejné správy při zajištění práva občanů a fyzických osob na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Místní poplatky
10. Problematika zadávání veřejných zakázek a nabídkových řízení obcí, definice, rozdělení veřejných zakázek, hodnocení nabídek - kritérium ekonomické výhodnosti a nejnižší nabídkové ceny.
11. Partnerství veřejného a soukromého sektoru v EU a v podmínkách ČR. Role soukromého sektoru při poskytování veřejných služeb. Veřejná podpora, prvky veřejné podpory, nejčastější formy veřejné podpory, výjimky při poskytování veřejné podpory.
12. Evropské zdroje, možnosti financování ze zdrojů EU, strukturální a kohezní politika, komunitární programy, národní rozvojový plán, regionální politika.
13. Shrnutí probírané látky, aktuální otázky veřejné správy, kontrolní test.

Učební cíle

Studijním cílem je získání ucelených znalostí z rozsáhlého souboru předpisů pro státní správu a samosprávu, tak, aby studenti byli schopni řešit obecní problematiku, se kterou se běžně setkávají pracovníci obcí, městských úřadů, krajských úřadů, bytových družstev, správci majetku, realitních kanceláří a další.

Základní literatura

MERITUM. Obce 2008 - 2009, ASPI, a.s., Praha 2008 (aktuální vydání)
BRADÁČ, A., FIALA, JOSEF a kol. Rádce majitele nemovitostí. Praha: Linde, 2006

Doporučená literatura

Havlan, P. Majetek obcí a krajů. Praha: Linde, 2008
ÚZ č. 783 - Obce, kraje, hl. město Praha, obecní policie. Sagit, 2010
ÚZ č. 793 - Cenové předpisy, nájem bytu. Sagit, 2010
ÚZ č. 772 - Rozpočet a financování územních samosprávních celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, majetek státu. Sagit, 2010
ÚZ č. 726 - Správní řád. Sagit, 2009

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor