Detail předmětu

Marketing

ÚSI-1RBMAAk. rok: 2011/2012

Náplní předmětu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, umístěním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku. Půjde zde zejména o pohled na marketingové aktivity firem ze strategického hlediska (segmentace, targeting, positioning).

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti studentů budou hodnoceny jednak průběžně, formou hodnocení individuálních či skupinových projektů, jednak pomocí závěrečné písemné práce

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky marketingu
2. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit
3. Základní pojmy marketingové teorie a praxe
4. Metodika sběru a vyhodnocování informací pro marketingová rozhodnutí
5. Specifika marketingu v oblasti služeb
6. Nástroje marketingového řízení - výrobek/produkt
7. Nástroje marketingového řízení - výrobek/produkt
8. Nástroje marketingového - cena a cenová politika
9. Nástroje marketingového řízení - distribuce a distribuční politika
10. Nástroje marketingového řízení - komunikace a komunikační politika
11. Moderní nástroje marketingového řízení v praxi
12. Marketingový audit
13. Moderní směry rozvoje aplikace marketingových přístupů v praxi

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností / útvarů ve firmě.

Základní literatura

ZAMAZALOVÁ,M. a kol.: Marketing. C.H.Beck, Praha 2010, ISBN 978-80-7400-1154
KOTLER, P.: Marketing management, 10. rozšířené vydání,Praha, Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
STORBACKA, K. - LEHTINEN, J.R.: Řízení vztahů se zákazníky. Customer Relationship Management , Praha, Grada Publishing, 2002. 168 s. ISBN 80-7169-813-X.

Doporučená literatura

WHITELEY, R.: Podnik řízený zákazníkem. Praha, Victoria Publishing 1993. 231 s. ISBN 80-85605-69-4
SCULLEY, J. - BYRNE, J. A.: Odysea. Od Pepsi k Apple. Praha Management Press,1994. 400s. ISBN 80-85603-51-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný
    obor REI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor