Detail předmětu

Forenzní ekotechnika, les a dřeviny

ÚSI-1RDFEAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku relevantních vztahů a souvislostí reálných znaleckých objektů soustavy les-dřeviny-člověk. Obsahové zaměření: les-biologický organismus; vývoj vztahu člověk a les; dřeviny - základní identifikace; hlavní kriteria posuzování dřevin; lesnické discipliny (zakládání, výchova, ochrana a obnova lesa); oceňování lesních, nelesních porostů a okrasných dřevin; poplatky a náhrady; právní legislativa k předmětu

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti jak prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a mezioborového prolnutí (při respektování kvantitativního i kvalitativního hodnocení), v právním prostředí ČR ohodnocovat les a dřeviny

Prerekvizity

Soudní inženýrství - obecná metodika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je úspěšné vypracování semestrální práce charakteru znaleckého posudku. Zkouška bude ústní

Osnovy výuky

1.Definice předmětu; příčiny vzniku, zaměření a cíle předmětu; soustava LES – DŘEVINY –
ČLOVĚK; Etický kodex soudního znalce; potřebná terminologie
2. Systémové zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu - s důrazem na les a
dřeviny; FEld systémová metodologie
3. Typologicky jednotná část znaleckého posudku v relevantních oborech
4. Les – biologický organismus: co je to les; vývoj vztahu člověk a les; příklad na části
regionu Šumava
5. Lesní ekosystém - rozmanitost lesa a znaky porostů; Forenzní ekotechnika: les a dřeviny –
systémový přístup k řešení
6. Základní lesnické disciplíny v holistickém pojetí lesa – stručný přehled; Základní
principy hospodaření v lese – lesnické mapy; FEld a vazby na Evropskou unii – z pohledu
potřeb znalce
7. Dřeviny (soubor převážně stromových taxonů) – významný komponent lesa a trvalé rozptýlené
zeleně (TRZ) v městské i venkovní (volné) krajině; stromové taxony (požadavky na znalost,
základní identifikace, rozlišovací znaky
8. Nomenklatorika; morfologie, fyziologie (proměnlivost, biologické a ekologické nároky);
dřeviny v antropogenních ekosystémech
9. Metoda kontaktního ohodnocování rostlinstva „CFA“; Speciální metodiky vizuální
diagnostiky;Redukční koeficient RKFA
10.Bezpečnostní diagnostika: symptomy, vady a odchylky v růstu a stavbě dřeva ovlivňující
stabilitu; stromový jedinec, identifikace a hodnocení rizik jeho selhání – chronická
rizika z hledisek lidského faktoru a lesního ekosystému
11.Ohodnocování – oceňování lesa: oceňování přírodních zdrojů; zvláštnosti lesa; teorie
oceňování lesa; základní vstupy pro oceňování; aplikované oceňování lesa
12.problematika určování výše škod na lese; oceňování mimoprodukčních funkcí lesa; hodnocení a
oceňování biotopů; ekologická újma
13.Ohodnocování-oceňování dřevin a jejich porostů na nelesních pozemcích: oceňování
okrasných rostlin (dřevin); památné stromy; zjištění věku dřevin rostoucích mimo les
(původ generativní,vegetativní); Mezinárodní oceňovací standardy IVS/EVS
14.Literatura

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je získání vybraných a odborných znalostí pro systémové zjišťování a posuzování reálných znaleckých objektů soustavy les-dřeviny-člověk (lesního ekosystému a zvláště stromových taxonů)pro potřeby soudně-znalecké

Základní literatura

ALEXANDR P. a KOLEKTIV: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. CERM s.r.o., Brno, 2010, ISBN 978-80-7204-681-2, 626 s.

Doporučená literatura

Alexandr, P. – Fér, F.: Ohodnocování dřevin a jejich porostů na nelesních pozemcích. Vydala Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství v edici Ekotechnica Iuridica, ročník IV., svazek 3. 2008. 51 s.
Alexandr, P. – Roček, I. (1991): Technika a technologie výroby lesních štěpek. VŠZ Praha a Ústav aplikované ekologie a ekotechniky. 1991. 132 stran.
Alexandr, P.: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vybrané části kapitol 1. (část), 2. (část), 3. (část) a kompletní kapitola 7. Přednáška, specializační studium technického znalectví v oboru „Oceňování nemovitostí 37/N. VÚT v Brně – Ústav soudního inženýrství. Prosinec 2007.75 stran.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Holušová, K., Vybrané statě pro studium forenzní ekotechniky: les a dřeviny, VUT v Brně 2012, ISBN: 978-80-214-4561-1 (cs)