Detail předmětu

Technologie provádění staveb

ÚSI-1RCTPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o provádění vybraných dílčích stavebních procesů, které probíhají při realizaci staveb. Zahrnuje studium stavebních procesů spojených zejména s hlavní stavební výrobou. Studenti se seznámí s pracovními postupy, vhodnými materiály, nasazením pracovníků i strojů pro jednotlivé technologické etapy stavby. Studium obsahuje zásady technologických postupů při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a střešní pláště budov a rovněž i studium stavebních procesů prací vnitřních a dokončovacích, včetně návaznosti řemeslných prací, tzv. přidružené stavební výroby (PSV), která dnes představuje více než polovinu pracnosti a finančních nákladů nezbytných pro realizaci stavby. Pozornost je rovněž věnována nejčastějším vadám a poruchám probíraných dílčích stavebních procesů a také vhodným stavebním technologiím pří rekonstrukcích a údržbě staveb. Obsahem studia jsou i požadavky na kvalitu prováděných prací, bezpečnost při realizaci a optimalizaci zdrojů při realizaci novostaveb i při rekonstrukcích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o provádění vybraných dílčích stavebních procesů s důrazem na výrobní postupy, bilanci potřebných zdrojů, kvalitu a bezpečnost práce.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti z oblasti navrhování stavebních konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování zadaných technologických předpisů v průběhu semestru.
Zkouška probíhá písemnou i ústní formou. Konání ústní zkoušky je podmíněno úspěšným absolvováním písemné části.

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb, její význam a členění, základní terminologie technologie staveb, přípravy a realizace staveb.
2. Technologie spodní stavby, provádění zemních prací a základových konstrukcí, vhodné materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
3. Izolování stavebních objektů proti vodě, teplu, hluku, otřesům, radonu, chemickým vlivům, vhodné materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
4. Realizace konstrukcí z monolitického betonu, proces bednění, armování, vhodné materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
5. Realizace konstrukcí z monolitického betonu, proces betonování a odbednění, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
6. Zděné konstrukce nosné i nenosné, materiály současného trhu, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
7. Montážní procesy pro skeletové systémy železobetonové a ocelové, montáž dřevěných konstrukcí, materiály současného trhu, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení s ověřením vhodnosti, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
8. Zřizování střešních plášťů budov plochých a šikmých střešních konstrukcí, v současnosti používané materiály, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti
9. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů, jejich členění, sled jednotlivých procesů, návaznost, přehled nových materiálů současného trhu, doporučené postupy vybraných dokončovacích procesů.
10. Zřizování sádrokartonových konstrukcí, vnitřních dělících stěn, podhledů, vlastnosti, doporučené postupy, personální obsazení, strojní nasazení, bezpečnost práce, ekologie a kontrola jakosti.
11. Zásady bezpečnosti stavebních prací dílčích stavebních procesů, používání osobních ochranných pomůcek, práce ve výškách, práce ve výkopech, bezpečný pohyb po staveništi.
12. Vady a poruchy stavebních materiálů, dílů a konstrukcí, jejich posouzení a způsob a postup odstraňování.
13. Mechanizace a automatizace stavebních procesů, vhodnost nasazení strojních sestav, horizontální a vertikální doprava, optimalizace nasazení stavebních strojů.

Učební cíle

Cílem studia je seznámit studenty s přípravou a prováděním vybraných dílčích stavebních procesů s důrazem na výrobní postupy, bilanci potřebných zdrojů, kvalitu a bezpečnost práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude kontrolována účast na cvičeních, v průběhu semestru budou kontrolovány vypracované zadané úkoly (formou technologických předpisů).

Základní literatura

LÍZAL, P. a kol. Technologie stavebních procesů pozemních staveb, úvod do technologie, hrubá spodní stavba, CERM Brno, 2003
MOTYČKA, V a kol. Technologie staveb I, technologie stavebních procesů, hrubá vrchní stavba, CERM Brno, 2005
KOČÍ, B a kol. Technologie pozemních staveb I, 1991
MUSIL, HENKOVÁ, NOVÁKOVÁ. Technologie pozemních staveb - návody do cvičení
MUSIL F., TUZA K. Stavebně technologické projektování hrubé vrchní stavby, VUT Brno, 1992
STEIN, B. Building technology, 2nd edition, Wiley, 1997

Doporučená literatura

JUŘÍČEK a kol. Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba. Jaga Group, Bratislava, 2001
ING. LADRA a kol. Realizace železobetonové konstrukce budov, ČVUT Praha, 2002
MUSIL F. a kol. Technologie pozemních staveb I. - Návody do cvičení. CERM Brno, 2002
PROF. ZAPLETAL, PROF. MUSIL a kol. Technologie staveb - dokončovací práce 1a 2
DOC. MUSIL a kol. Provádění pozemních staveb - Procesy vnitřní a dokončovací I. a II. SNTL Praha, 1988

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor