Detail předmětu

Oceňování podle předchozích předpisů

ÚSI-1RDOPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku oceňování nemovitostí v období od roku 1897 do roku 1994 z hlediska vývoje oceňovacích metod a předpisů pro oceňování nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o historickém vývoji oceňovacích metod v podmínkách ČR, získají přehled o vývoji legislativy pro oceňování nemovitostí a získají základní znalosti a dovednosti potřebné pro orientaci v dřívějších předpisech pro oceňování nemovitostí.

Prerekvizity

Požadována je znalost názvosloví a obecných zásad pro oceňování majetku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování semestrální práce spočívající ve vypracování dvou cvičných posudků na ocenění rodinného domku podle dvou různých cenových předpisů a průběžných zadaní ve cvičení.

Osnovy výuky

1. Úvod, historický vývoj v oceňování nemovitostí 1897 - 1994, rozdělení na období podle používaných přístupů a metodické příbuznosti oceňovacích předpisů, specifika oceňování podle předchozích předpisů.
2. I. oceňovací období (1897-1964): oceňování nemovitostí do 20.6.1939 (nařízení č. 175/1897 Ř.z. - Odhadní řád nemovitostí, vládní nařízení č. 100/1933 Sb. z. a n. - Odhadní řád).
3. I. oceňovací období (1897-1964): oceňování nemovitostí od 20. 6. 1939 do 31. 5. 1953 (stopceny), oceňování nemovitostí od 1. 6. 1953 do 30. 4. 1964 (po měnové reformě).
4. II. oceňovací období (1964-1984): základní cenové předpisy (vyhl. č. 73/1964 Sb. a vyhl. č. 43/1969 Sb. a doplňující předpisy) - základní přístupy k oceňování, zařazení objektu do třídy kvality, zjištění výchozí ceny stavby, výpočet opotřebení, ocenění.
5. II. oceňovací období: oceňování objektů v osobním vlastnictví - rodinný domek (obytná část zemědělské usedlosti), jeho určení, pojmy obytná místnost, místnost pro přechodné ubytování, místnost dle zákona č. 111/1950 Sb., obytná plocha, objekty individuální rekreace, garáže, drobné stavby, studny, venkovní úpravy, nedokončené stavby.
6. II. oceňovací období: cena práva osobního užívání pozemku, cenové výměry o cenách pozemků a trvalých porostů; oceňování nemovitostí v soukromém vlastnictví (náhrady za stavby a pozemky). Specifikum převodů mezi občanem a socialistickou organizací, a opačně.
7. III. oceňovací období (1984-1994): základní cenové předpisy (vyhl. č. 128/1984 Sb., vyhl. č. 182/1988 Sb. a vyhl. č. 393/1991 Sb. vč. novel a doplňujících předpisů, zásadní vliv novel č. 316/1990 Sb. a č. 611/1992 Sb. na oceňování - základní přístupy k oceňování.
8. III. oceňovacího období - oceňování nákladovým způsobem cenou časovou zjištěnou "bodovací" metodou, určování počtu bodů, zastavěné plochy, počtu podlaží, zjištění výchozí ceny stavby, výpočet opotřebení, věcná hodnota stavby.
9. III. oceňovací období - oceňování objektů v osobním vlastnictví - rodinný domek (obytná část zemědělské usedlosti), jeho určení, plocha podlaží, podlahová plocha; obytný dům (s max. 3 byty), stavby pro individuální rekreaci (rekreační chaty, rekreační domky, rekreační chalupy, zahrádkářské chaty); garáže, vedlejší stavby, studny, venkovní úpravy a nedokončené stavby.
10. III. oceňovací období - ceny pozemků a úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemků, oceňování trvalých porostů. Oceňování nemovitostí v soukromém vlastnictví - ostatní obytné domy, stavby nesloužící osobní potřebě.
11. III. oceňovací období - převody nemovitostí mezi občanem a socialistickou organizací a naopak. Změny v oceňování podle novel č. 316/1990 Sb., č. 589/1990 Sb. a č. 40/1991 Sb. Změny v oceňování podle novel č. 110/1992 Sb. a č. 611/1992 Sb.
12. Oceňování bytů v období 1966-1994, určování náhrad při vyvlastňování nemovitostí (1949 - 1994).
13. Zvláštnosti při oceňování pro účely majetkových restitucí.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je, aby studenti v širším historickém kontextu získali přehled o problematice oceňování nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolována bude účast na cvičeních.

Základní literatura

WEIGEL, L.: Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů na území České republiky (1897 - 1994). AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2002. 161 s. ISBN 80-7204-259-9

Doporučená literatura

BRADÁČ, A., KLEDUS, M., WEIGEL, L.: Předpisy pro oceňování nemovitostí - I. díl (1897-1984). AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2002. 283 s. ISBN 80-7204-254-8
BRADÁČ, A., KLEDUS, M., WEIGEL, L.: Předpisy pro oceňování nemovitostí - II. díl (1985-1994). Akademické NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2002. 197 s. ISBN 80-7204-251-3
HIECKE, K. a kol.: Oceňování nemovitostí. SNTL Praha a ALFA Bratislava, 1976. 318 s.
KOVAŘOVIČ, J., POPPER, B.: Rukověť pro odhady nemovitostí - I. a II.díl. Nákladem vlastním. Praha 1935 a 1937.
LACINÝ, J., NOSEK, B., SVOBODA, A.: Oceňování obytných a menších hospodářských staveb odhadem. SNTL, Praha, 1965. 170 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor