Detail předmětu

Úvod do oceňování movitého majetku a podniků

ÚSI-1RCOMAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku oceňování movitého majetku a podniků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studiem předmětu studenti získají základní znalosti z oblasti oceňování movitého majetku a podniků.

Prerekvizity

Požadována je znalost názvosloví a obecných zásad pro oceňování majetku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování dvou písemných testů.

Osnovy výuky

1. Obecné zásady oceňování majetku.
2. Úvod do oceňování motorových vozidel, základní pojmy.
3. Oceňování motorových vozidel, stanovení technické hodnoty vozidla, amortizační stupnice, stanovení výchozí ceny vozidla, výpočet časové a obvyklé ceny vozidla
4. Stanovení výše majetkové újmy na motorovém vozidle, posuzování vlivů oprav.
5. Oceňování strojů, zjištění, posouzení a hodnocení technického stavu stroje, amortizační stupnice, stanovení výchozí ceny stroje, výpočet časové a obvyklé ceny stroje.
6. Oceňování souborů předmětů drobného hmotného majetku, předměty v užívání, v záloze, oceňování zásob.
7. Charakteristika podniku jako předmětu ocenění. Rozdílnosti přístupu při oceňování nemovitostí, věcí movitých a oceňování podniků. Důvody pro ocenění podniku.
8. Podklady pro ocenění podniku.
9. Postup při ocenění podniku.
10. Specifikace metod pro ocenění podniku.
11. Majetkové metody ocenění podniku.
12. Výnosové metody oceňování podniku. Kalkulace úrokové míry pro ocenění podniku.
13. Kombinované metody ocenění podniku. Metody tržního porovnání.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti oceňování majetku o základní znalosti zásad a postupů používaných při oceňovaní vybraných druhů movitého majetku (strojů a motorových vozidel) a při oceňování podniků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není

Základní literatura

BRADÁČ, A., KREJČÍŘ P.: Znalecký standard č. I. MSp Praha, ÚSI VUT v Brně, 1990, aktualizace 1994, 2004
BRADÁČ, A., KREJČÍŘ P., HALLEROVÁ A.: Úřední oceňování majetku. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, aktuální vydání v daném roce
MAŘÍK, M.: Metody oceňování podniku. 1. vyd. Praha, Ekopress, 2003, 402 s., ISBN 80-86119-57-2.

Doporučená literatura

BRADÁČ, A a kol.: Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno 1997 ISBN 80-7204-057-X BRADÁČ, A a kol.: Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno 1997 ISBN 80-7204-057-X

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor