Detail předmětu

Ceny ve výstavbě

ÚSI-1RCCVAk. rok: 2011/2012

Obsahem předmětu je oceňování stavebních děl sestavením rozpočtu podle jednotlivých nákladových kapitol, pomocí položkových rozpočtů a kalkulace nákladů a zisku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti pro oceňování stavebních děl, schopnost kontroly nákladů, které vznikají ve fázi jejich přípravy a výstavby. Výuka je s podporou vybraných softwarových produktů.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti ze stavitelství a ekonomiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti se hodnotí na základě zkoušky, která obsahuje písemný testu a obhajobu semestrální práce. Podmínkou absolvování písemného testu je získání min. 50 bodů ze 100 možných. Podmínkou pro získání zápočtu je semestrální práce. Jedná se o případovou studii ocenění vybraného stavebního díla s uplatněním získaných znalostí.

Osnovy výuky

1. Systém oceňování ve stavebnictví
2. Systémy klasifikací stavebních děl a stavebních prací
3. Náklady pro cenovou tvorbu ve stavebnictví
4. Metodiky pro kalkulace nákladů v cenové tvorbě stavebních objektů a stavebních dodávek
5. Postupy výpočtů nákladů pro cenovou tvorbu stavebních objektů a stavebních dodávek
6. Ceny stavebních prací, postupy sestavení z vlastních nákladů a zisku a z tržních podmínek
7. Ceny stavebních objektů jako součást nákladů životního cyklu
8. Smluvní ceny ve výstavbě
9. Ceny pronájmu stavebních strojů
10. Ceny dopravy ve výstavbě
11. Ceny projektové a inženýrské činnosti
12. Cenové indexy
13. Ceny ve výstavbě v zahraničí

Učební cíle

Cílem předmětu je získání informací a znalostí o systému oceňování ve výstavbě. Jedná se o ceny stavebních děl tvořené s ohledem na jejich životní cyklus, o oceňování projektové a inženýrské činnosti a o současný systém cenových indexů ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Ve cvičeních je kontrola docházky a kontrola dílčích částí případové studie.

Základní literatura

MARKOVÁ, Leonora: Ceny ve stavebnictví, VUT FAST

Doporučená literatura

TICHÁ, Alena a kol.: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl I. VUT FAST, 2005
MARKOVÁ,Leonora : Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl II. VUT FAST, 2009
HANNA N., DODGE H.R.: Pricing. Polices and Procedures. Mac Millan press Ltd., London , 1995

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor