Detail předmětu

Stavební právo

ÚSI-1RASTAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku spojenou se stavebním právem v návaznosti na znalosti správního práva.
Studijním cílem předmětu je osvojení základních pojmů a zásad na úseku územního plánování a stavebního řádu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s územně plánovací dokumentací, s podmínkami při využívání území, při povolování, při realizaci staveb a s řešením možných problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Znalost správního řádu zák. č. 500/2004 Sb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou ověřeny klasifikovaným zápočtem. Vzhledem k tomu, že nejsou cvičení a přednášky jsou nepovinné, budou znalosti ověřovány formou tří písemných testů, které proběhnou v průběhu semestru z odpřednášeného učiva.

Osnovy výuky

1. Seznámení se základními pojmy a definicemi, které se vyskytují v oblasti stavebního práva s důrazem na vztah ke znalecké činnosti
2. Historický vývoji stavebního práva z důvodu zpětného posuzování staveb při oceňování nemovitostí podle předchozích předpisů
3. Základní přehled o struktuře územního plánování a o vztahu územního plánování k oceňování nemovitostí v jednotlivých fázích při řešení území, zejména při oceňování pozemků a stanovování obecných cen nemovitostí
4. Základní nástroje územního plánování - územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,
5. Základní nástroje územního plánování -. územní rozhodnutí
6. Průběh stavebního řízení - stavby, terénní úprava, zařízení a udržovací práce.
7. Důležitost jednotlivých rozhodnutí v průběhu výstavby v návaznosti na určování stáří stavby a reálné dělení stavby.
8. Seznámení s podmínkami jmenování a s činností autorizovaného inspektora, s jeho pravomocemi a povinnostmi
9. Seznámení s činností stavebního dozoru, s jeho pravomocemi a povinnostmi a zvláštními pravomocemi stavebního úřadu
10. Přehled o vybraných činnostech ve výstavbě a o součinnosti vlastníků technické infrastruktury. Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich.
11. Seznámení s obecnými požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, ochranou veřejných zájmů a správními delikty.
12. Podaní základní ho přehled o legislativě vztahující se ke stavebnímu zákonu tj. zák.č.184/2006 Sb., (zákon o vyvlastnění), zák.č.186/2006Sb.( o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění), prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.183/2006Sb. (tj.vyhl.č. 498/2006Sb., vyhl.č. 499/2006Sb, vyhl.č. 500/2006Sb, vyhl.č. 501/2006Sb, vyhl.č. 502/2006Sb, vyhl.č. 503/2006Sb a vyhl.č. 526/2006Sb).
13. Seznámení s vyhláškou č. 137/1998Sb ( v platném znění) o obecných technických požadavcích na výstavbu a s vyhl.č. 526/2006Sb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je osvojení základních pojmů a zásad na úseku územního plánování a stavebního řádu.

Základní literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 184/2006 Sb. zákon o vyvlastnění
Zákon č. 186/2006 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Vyhláška č. 268/2006 Sb. (v platném znění) o obecných technických požadavcích na výstavbu
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška č. 498/2006 Sb.o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
BRADÁČ A., a kol: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 1998

Doporučená literatura

BRADÁČ A., a kol: Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 1999.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení se základními pojmy a definicemi, které se vyskytují v oblasti stavebního práva s důrazem na vztah ke znalecké činnosti
2. Historický vývoji stavebního práva z důvodu zpětného posuzování staveb při oceňování nemovitostí podle předchozích předpisů
3. Základní přehled o struktuře územního plánování a o vztahu územního plánování k oceňování nemovitostí v jednotlivých fázích při řešení území, zejména při oceňování pozemků a stanovování obecných cen nemovitostí
4. Základní nástroje územního plánování - územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,
5. Základní nástroje územního plánování -. územní rozhodnutí
6. Průběh stavebního řízení - stavby, terénní úprava, zařízení a udržovací práce.
7. Důležitost jednotlivých rozhodnutí v průběhu výstavby v návaznosti na určování stáří stavby a reálné dělení stavby.
8. Seznámení s podmínkami jmenování a s činností autorizovaného inspektora, s jeho pravomocemi a povinnostmi
9. Seznámení s činností stavebního dozoru, s jeho pravomocemi a povinnostmi a zvláštními pravomocemi stavebního úřadu
10. Přehled o vybraných činnostech ve výstavbě a o součinnosti vlastníků technické infrastruktury. Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich.
11. Seznámení s obecnými požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, ochranou veřejných zájmů a správními delikty.
12. Podaní základní ho přehled o legislativě vztahující se ke stavebnímu zákonu tj. zák.č.184/2006 Sb., (zákon o vyvlastnění), zák.č.186/2006Sb.( o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění), prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.183/2006Sb. (tj.vyhl.č. 498/2006Sb., vyhl.č. 499/2006Sb, vyhl.č. 500/2006Sb, vyhl.č. 501/2006Sb, vyhl.č. 502/2006Sb, vyhl.č. 503/2006Sb a vyhl.č. 526/2006Sb).
13. Seznámení s vyhláškou č. 137/1998Sb ( v platném znění) o obecných technických požadavcích na výstavbu a s vyhl.č. 526/2006Sb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Elektronické učební texty

Superatová, A., Stavební právo, VUT v Brně 2014, ISBN: 978-80-214-5045-5 (cs) - druhé, aktualizované vydání
výukové materiály (cs)
výukové materiály (cs)