Detail předmětu

Inženýrské sítě a dopravní infrastruktura

ÚSI-1RBISAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen v prvním uceleném bloku přednášek (inženýrské sítě) na získání základních znalostí v oblasti navrhování, výstavbě a provozu inženýrských sítí a ve druhém uceleném bloku (dopravní infrastruktura) na stručný přehled o dopravních sítích s přednostním zaměřením na dopravu v oboru pozemních komunikací.
Kromě technické stránky věci (základní odborné předpisy, kontrola jakosti, poruchy otázka správy a údržby apod.) jsou probrány i základní právní předpisy z oblasti stavebního práva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Výstupy tvoří ucelený přehled základních znalostí v oblasti návrhu, výstavby a využití systémů jednotlivých inženýrských sítí a sítí dopravní infrastruktury, zejména sítě pozemních komunikací.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení studia bude provedeno písemnou a ústní zkouškou

Osnovy výuky

1. Úloha inženýrských sítí ve společnosti, historický vývoj a třídění sítí, hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady.
2. Prostorové uspořádání sítí, vodovodní a stokové sítě, domovní ČOV-
3. Napojení nemovitostí - přípojky, systémy centrálního zásobení teplem, plynovody.
4. Napojení plynovodní - přípojky, vodičové sítě, telekomunikační sítě, normy a předpisy vztahující se k výstavbě a provozování inženýrských sítí.
5. Společenská funkce dopravy a její historický vývoj, dopravní soustavy a druhy dopravy, úkoly a náplň silničního a městského dopravního inženýrství.
6. Základní názvosloví pozemních komunikací, silniční a stavební správní orgány, sítě pozem. komunikací ČR a Evropy.
7. Základní technické a právní podklady navrhování, stavby, údržby a správy pozemních komunikací.
8. Druhy dokumentace staveb pozemních komunikací a její projednávání, povolování odchylek od závazných předpisů.
9. Návrhové prvky trasy pozemní komunikace, navrhování zemního tělesa a konstrukce vozovek.
10. Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, provádění a kontrola prací.
11. Místní a účelové komunikace, městská hromadná doprava, doprava statická, cyklistická a pěší.
12. Železniční doprava a přeprava, železniční stanice a uzly, překladiště.
13. Doprava a přeprava letecká, lodní a nekonvenční.

Učební cíle

Možnost využití získaných vědomostí při dalším studiu a samostudiu a následně pak i v projekční, správní i výrobní praxi.

Základní literatura

BERÁNEK, J. A KOL. Inženýrské sítě, VUT v Brně, FAST 2006
ŠRYTR A KOL. Městské inženýrství, Academia, Praha 1998
MEDELSKÁ,V. A KOL.: Dopravné inženierstvo, ALFA, Bratislava, 1991

Doporučená literatura

ŠPALEK, P., RACLAVSKÝ, J. Sanace stok a kanalizačních přípojek - Technická směrnice, Hydroprojekt a.s., 2000
Normy a předpisy vztahující se k dané problematice
SMĚLÝ, M. a kol.: Dopravní inženýrství. Studijní podpora VUT Brno FAST, ÚPKO, termín odevzdání 11/2007

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úloha inženýrských sítí ve společnosti, historický vývoj a třídění sítí, hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady.
2. Prostorové uspořádání sítí, vodovodní a stokové sítě, domovní ČOV-
3. Napojení nemovitostí - přípojky, systémy centrálního zásobení teplem, plynovody.
4. Napojení plynovodní - přípojky, vodičové sítě, telekomunikační sítě, normy a předpisy vztahující se k výstavbě a provozování inženýrských sítí.
5. Společenská funkce dopravy a její historický vývoj, dopravní soustavy a druhy dopravy, úkoly a náplň silničního a městského dopravního inženýrství.
6. Základní názvosloví pozemních komunikací, silniční a stavební správní orgány, sítě pozem. komunikací ČR a Evropy.
7. Základní technické a právní podklady navrhování, stavby, údržby a správy pozemních komunikací.
8. Druhy dokumentace staveb pozemních komunikací a její projednávání, povolování odchylek od závazných předpisů.
9. Návrhové prvky trasy pozemní komunikace, navrhování zemního tělesa a konstrukce vozovek.
10. Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, provádění a kontrola prací.
11. Místní a účelové komunikace, městská hromadná doprava, doprava statická, cyklistická a pěší.
12. Železniční doprava a přeprava, železniční stanice a uzly, překladiště.
13. Doprava a přeprava letecká, lodní a nekonvenční.