Detail předmětu

Bankovnictví

ÚSI-1RBBAAk. rok: 2011/2012

Objasnění jednotlivých typů bank, funkce bankovního sektoru, typů bankovních operací, platebních instrumentů, bankovních produktů, bankovního marketingu, užití finanční matematiky v bankovnictví, úvěrování, řízení likvidity banky, řízení aktiv a pasiv včetně řízení rizik.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti o funkci bankovního sektoru, jednotlivých typů bank, o možnostech využití bankovních produktů v praxi, využití platebních instrumentů a bankovních služeb, eliminaci rizik. Respektování principu "časové hodnoty peněz" při výběru vhodného bankovního produktu, zpracování žádosti o úvěr pro konkrétní společnost.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě vypracování podnikatelského záměru - žádosti o úvěr. Zkouška probíhá ve formě písemného testu, a ústní zkoušky.

Osnovy výuky

1. Typy bank a jejich funkce ve finančním systému
2. Současné vývojové tendence bank
3. Úrok, pochopení a chování úrokových měr
4. Platební instrumenty I. - šek, směnka
5. Platební instrumenty II. - dokumentární
6. Tuzemský a zahraniční bezhotovostní platební styk
7. Zdroje bank, depositní (pasivní) obchody
8. Úvěrové obchody
9. Zajišťování a řízení úvěrových rizik,
10. Bankovní finančně - úvěrové obchody
11. Vnitřní ekonomika banky, řízení aktiv a pasiv
12. Úvěry na bydlení a spotřebitelské
13. Financování developerských projektů

Učební cíle

Seznámit studenty se základními principy funkce bankovního sektoru, typu bank a způsoby jejich podnikání. Vyložit základní pravidla pro aktivní a pasivní obchodování banky s klienty a jejich zajištění, financování zahraničního obchodu, provádění tuzemského i zahraničního platebního styku, pokladní operace, užívání platebních instrumentů, informačních systémů, směrů jejich rozvoje a poskytování bankovních služeb. Uvést studenty do problematiky bankovního marketingu a etiky podnikání, řízení změn v bance, řízení likvidity banky a její vnitřní ekonomiky, obchodování banky na svůj účet, devizových obchodů, obchodů s pohledávkami a cennými papíry, řízení bankovních rizik. Orientovat studenty v oblasti úrokových měr, výnosů, současných a budoucích hodnot, jejich chování a vlivu na podnikatelské aktivity.

Základní literatura

ZEMAN, V., MELUZÍN, T.: Bankovnictví pro stud. obor RI, 1. vyd Brno CERM 2009, 216 str.,ISBN 978-80-214-4040-1 (CS)
ZEMAN,V., MELUZÍN, T.: Bankovnictví I.,II., 2. rozšířené a doplněné vyd. Brno, CERM 2008, 198 str., ISBN 978-80-214-3580-3 (1.díl), 978-80-214-3581-0 (2. díl) (CS)
RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého, 4. vyd. Praha, Grada Publishing 2003, 259 str. ISBN 80-247-0473-0 (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ, Bankovnictví, 5. vyd. Praha, Bankovní institut 2004, 292 str. ISBN 80-7265-035-1 (CS)

Doporučená literatura

POLIDAR, V.: Management bank a bankovních obchodů, 2. vyd. Praha, Ekopress 1999, 450 str. (CS)
SCHLOSSBERGER, O., SOLDÁNOVÁ, M.: Platební styk, 3. přepracované a doplněné vyd. Praha, Bankovní institut 2005, 368 str. ISBN 80-7265-072-6 (CS)
ROSEMBERG, J., M.: Slovník bankovních a finančních služeb I - IV, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1994, (CS)
MELUZÍN, T.: Finanční trhy - cvičení . 1. vyd. Brno CERM 2005, 46 str. ISBN 80-214-3048-6 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy bank a jejich funkce ve finančním systému
2. Současné vývojové tendence bank
3. Úrok, pochopení a chování úrokových měr
4. Platební instrumenty
5. Domácí a zahraniční platební styk a systém zúčtování plateb
6. Zdroje bank, depositní (pasivní) obchody
7. Úvěrové obchody
8. Zajišťování úvěrových rizik
9. Hypotéční úvěry
10. Úvěry ze stavebního spoření
11. Projektové financování
12. Financování developerských projektů
13. Vnitřní ekonomika banky, řízení aktiv a pasiv

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou vedena ve shodě s obsahem přednášek