Detail předmětu

Teorie oceňování nemovitostí

ÚSI-1RATOAk. rok: 2011/2012

Základní pojmy při oceňování nemovitostí. Cena a hodnota, základní metody oceňování nemovitostí.
Podklady pro oceňování, ohledání nemovitostí. Databáze pro oceňování nemovitostí.
Metody ocenění: nákladová, výnosová, porovnávací, oceňování pozemků, stanovení obvyklé ceny nemovitosti.
Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu, pro úvěrové řízení, pro účetnictví, pro pojišťovny, pro dědické řízení, pro účely daně, při vypořádání spoluvlastnictví, pro dražbu, pro účely obchodního zákoníku, ve zvláštních případech. Stanovení výše majetkové újmy při poškození nemovitosti, ocenění provedených stavebních prací.
Oceňování věcných břemen. Zjištění nákladového, ekonomického a tržního nájemného z nemovitosti. Oceňování bytů.
Specifika posudku o ceně nemovitostí v jednotlivých druzích řízení, oceňování nemovitostí v zahraničí. Standardy pro oceňování nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti metod oceňování nemovitostí.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů.
Zkouška: písemnou formu pomocí podrobného testu, podmínky klasifikace testu (procento chybných odpovědí/stupeň ECTS): 6/A, 12/B, 18/C, 24/D, 30/E

Osnovy výuky

1. Základní pojmy při oceňování nemovitostí (nemovitost, stavba, pozemek, součást a příslušenství, vlastnictví a spoluvlastnictví, výměry pro ocenění, cena a hodnota), základní metody oceňování nemovitostí.
2. Podklady pro oceňování, ohledání nemovitostí. Databáze pro oceňování nemovitostí, jejich tvorba a zpracování. Výpočty, jejich přesnost a vliv na závěry posudku. Aplikace výpočetních programů a odpovědnost za jejich použití.
3. Nákladová metoda ocenění.
4. Výnosová metoda ocenění.
5. Porovnávací metoda ocenění.
6. Oceňování pozemků.
7. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti.
8. Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu.
9. Oceňování nemovitostí pro úvěrové řízení, pro účetnictví, pro pojišťovny, pro dědické řízení, pro účely daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, při dělení společného jmění manželů a při vypořádání spoluvlastnictví, pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, pro veřejnou dražbu, pro účely obchodního zákoníku, oceňování nemovitostí při restitucích a mimosoudních rehabilitacích, při ocenění podniku.
10. Stanovení výše majetkové újmy při poškození nemovitosti, ocenění provedených stavebních prací, vady fakturace dodávek stavebních prací, posouzení zhodnocení nemovitosti provedenými stavebními pracemi, ocenění nemovitosti s nedokončenou stavbou.
11. Oceňování věcných břemen a nemovitostí zatížených věcným břemenem.
12. Posouzení, zda se jedná o stavbu původní nebo novou. Zjištění nákladového, ekonomického a tržního nájemného z nemovitosti. Oceňování bytů.
13. Specifika posudku o ceně nemovitostí v jednotlivých druzích řízení. Specifika oceňování nemovitostí v zahraničí. Standardy pro oceňování nemovitostí ČR a mezinárodní.

Učební cíle

Metody oceňování nemovitostí, praktický výkon znalecké činnosti při oceňování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

kontrolovaná výuka ve cvičeních

Základní literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009 (CS)

Doporučená literatura

BRADÁČ A.: Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. úvěrů hypotéčních v České spořitelně, a.s. CERM Brno, a.s., IV. přepracované vydání 2002. (CS)
BRADÁČ A., a kol: Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Brno, 1999. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně. (CS)
BRADÁČ A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 1999. (CS)
BRADÁČ, A.,FIALA, J.: Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. LINDE Praha, III. přepracované vydání 2005. (CS)
BRADÁČ, A.,FIALA, J. A KOL.: Věcná břemena od A do Z. LINDE Praha, III. přepracované vydání 2005. (CS)
IVSC: Mezinárodní oceňovací standardy 2003. Slovenský překlad: Slovenská asociácia ekonomických znalcov (www.saez.sk) (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy při oceňování nemovitostí (nemovitost, stavba, pozemek, součást a příslušenství, vlastnictví a spoluvlastnictví, výměry pro ocenění, cena a hodnota, základní metody oceňování nemovitostí.
2. Podklady pro oceňování, ohledání nemovitostí. Databáze pro oceňování nemovitostí, jejich tvorba a zpracování. Výpočty, jejich přesnost a vliv na závěry posudku. Aplikace výpočetních programů a odpovědnost za jejich použití.
3. Nákladová metoda ocenění.
4. Výnosová metoda ocenění.
5. Porovnávací metoda ocenění.
6. Oceňování pozemků.
7. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti.
8. Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu.
9. Oceňování nemovitostí pro úvěrové řízení, pro účetnictví, pro pojišťovny, pro dědické řízení, pro účely daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, při dělení společného jmění manželů a při vypořádání spoluvlastnictví, pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, pro veřejnou dražbu, pro účely obchodního zákoníku, oceňování nemovitostí při restitucích a mimosoudních rehabilitacích, při ocenění podniku.
10. Stanovení výše majetkové újmy při poškození nemovitosti, ocenění provedených stavebních prací, vady fakturace dodávek stavebních prací, posouzení zhodnocení nemovitosti provedenými stavebními pracemi, ocenění nemovitosti s nedokončenou stavbou.
11. Oceňování věcných břemen a nemovitostí zatížených věcným břemenem.
12. Posouzení, zda se jedná o stavbu původní nebo novou. Zjištění nákladového, ekonomického a tržního nájemného z nemovitosti. Oceňování bytů.
13. Specifika posudku o ceně nemovitostí v jednotlivých druzích řízení. Specifika oceňování nemovitostí v zahraničí. Standardy pro oceňování nemovitostí ČR a mezinárodní.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V souladu s osnovou přednášek