Detail předmětu

Současné oceňovací předpisy

ÚSI-1RBSOAk. rok: 2011/2012

Postupy oceňování nemovitostí podle zákona o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Znalost oceňování nemovitostí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a aktuálního znění prováděcí vyhlášky.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů.
Klasifikace: podle úrovně odevzdaných písemných prací

Osnovy výuky

1. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - působnost zákona o cenách a zákona o oceňování majetku, způsoby oceňování majetku a služeb.
2. Zásady oceňování staveb, bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 151/1997 Sb.
3. Zásady oceňování pozemků podle zákona č. 151/1997 Sb. Zásady oceňování trvalých porostů podle zákona č. 151/1997 Sb. Zásady oceňování práv odpovídajících věcným břemenům podle zákona č. 151/1997 Sb.
4. Vyhláška č. 3/2008Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.. Období platnosti vyhlášek a jejích novel. Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí pro oceňování. Metodika použití příloh vyhlášky.
5. Nákladové oceňování staveb. Koeficienty při oceňování staveb nákladovým způsobem. Výpočet opotřebení staveb po rekonstrukcích, přístaveb a nástaveb. Oceňování nedokončených staveb. Analytická metoda výpočtu opotřebení, dělení objemových podílů. Přípočet konstrukcí neuvedených (bazén) u budov, hal, rodinných domů, chat. Oceňování staveb po částech
6. Výnosové oceňování. Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu.
7. Principy oceňování staveb a bytů porovnávacím způsobem podle cenového předpisu.
8. Oceňování budov a hal (nákladový způsob, výnosový způsob a jejich kombinace), rozlišení budovy a haly.
9. Oceňování rodinných domů, staveb pro individuální rekreaci a garáží (způsoby ocenění, vývoj v novelách).
10. Oceňování studní, plotů, vedlejších staveb a venkovních úprav. Inženýrské a speciální pozemní stavby.
11. Oceňování stavebních pozemků. Oceňování zemědělských a lesních pozemků, úprava základní ceny, oceňování ostatních pozemků.
12. Oceňování bytů v rodinných domech a v ostatních objektech.
13. Oceňování trvalých porostů - ovocné porosty, vinná a chmelová réva, okrasné rostliny. Oceňování trvalých porostů - lesní porosty - obecný přehled postupu. Oceňování vodních ploch. Hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení. Stavby určené k odstranění, stavby bez základů.

Učební cíle

Získání podrobných znalostí oceňování nemovitostí podle zákona o oceňování majetku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

kontrolovaná výuka ve cvičeních

Základní literatura

BRADÁČ, A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009 (CS)
BRADÁČ, A. a kol.: Předpisy pro oceňování nemovitostí - III a IV. díl. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2003. (CS)
BRADÁČ A., SCHOLZOVÁ V., KREJČÍŘ P.: Úřední oceňování majetku 2010. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno. V případě novelizace oceňovací vyhlášky aktuální vydání této publikace. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - působnost zákona o cenách a zákona o oceňování majetku, způsoby oceňování majetku a služeb.
2. Zásady oceňování staveb, bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 151/1997 Sb.
3. Zásady oceňování pozemků podle zákona č. 151/1997 Sb. Zásady oceňování trvalých porostů podle zákona č. 151/1997 Sb. Zásady oceňování práv odpovídajících věcným břemenům podle zákona č. 151/1997 Sb.
4. Vyhláška č. 3/2008Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.. Období platnosti vyhlášek a jejích novel. Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí pro oceňování. Metodika použití příloh vyhlášky.
5. Nákladové oceňování staveb. Koeficienty při oceňování staveb nákladovým způsobem. Výpočet opotřebení staveb po rekonstrukcích, přístaveb a nástaveb. Oceňování nedokončených staveb. Analytická metoda výpočtu opotřebení, dělení objemových podílů. Přípočet konstrukcí neuvedených (bazén) u budov, hal, rodinných domů, chat. Oceňování staveb po částech
6. Výnosové oceňování. Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu.
7. Principy oceňování staveb a bytů porovnávacím způsobem podle cenového předpisu.
8. Oceňování budov a hal (nákladový způsob, výnosový způsob a jejich kombinace), rozlišení budovy a haly.
9. Oceňování rodinných domů, staveb pro individuální rekreaci a garáží (způsoby ocenění, vývoj v novelách).
10. Oceňování studní, plotů, vedlejších staveb a venkovních úprav. Inženýrské a speciální pozemní stavby.
11. Oceňování stavebních pozemků. Oceňování zemědělských a lesních pozemků, úprava základní ceny, oceňování ostatních pozemků.
12. Oceňování bytů v rodinných domech a v ostatních objektech.
13. Oceňování trvalých porostů - ovocné porosty, vinná a chmelová réva, okrasné rostliny. Oceňování trvalých porostů - lesní porosty - obecný přehled postupu. Oceňování vodních ploch. Hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení. Stavby určené k odstranění, stavby bez základů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V souladu s osnovou přednášek

Elektronické učební texty

Superatová, A., Současné oceňovací předpisy, VUT v Brně 2014, ISBN: 978-80-214-5046-2 (cs) - druhé, aktualizované vydání