Detail předmětu

Pozemní stavitelství a stavební fyzika

ÚSI-1RAPSAk. rok: 2011/2012

Pozemní stavitelství:
Základní názvosloví, zásady navrhování staveb, obecná technická legislativa, základové konstrukce, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce spojující různé výškové úrovně, střešní konstrukce, nenosné konstrukce, výplně otvorů
Tepelná technika:
Požadavky na budovy z hlediska tepelné ochrany a nízké energetické náročnosti, vlhkost - kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukce, akustika - hodnocení hluku, denní osvětlení, proslunění obytných budov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v problematice pozemního stavitelství a stavební fyziky nezbytná pro jednoduchý technický popis jednotlivých stavebních prvků, konstrukcí a objektů v rámci realitní činnosti.

Prerekvizity

Základní obecné znalosti na úrovni absolventa Bc.studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů
Zkouška - rozhodující je písemná část, v případě nejasností v písemné části bude doplněna o část ústní a bude hodnocena dle klasifikace ECTS A-F

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, základní názvosloví, zásady navrhování staveb, obecná technická legislativa
2. Základové konstrukce - základy plošné a hlubinné. Funkce. rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady. Hydroizolace staveb, ochrana proti radonu
3. Svislé nosné konstrukce - stěnové (zděné, monolitické,montované), skeletové (monolitické, montované). Funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
4. Vodorovné nosné konstrukce - stropy, balkóny, lodžie, římsy, arkýře - Funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně - schodiště, rampy, výtahy, žebříky - Funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
6. Střešní konstrukce - střechy ploché (jednoplášťové, dvouplášťové) sklonité (šikmé, strmé) - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
7. Nenosné konstrukce - obvodové pláště (samonosné, zavěšené), příčky (zděné, montované, monolitické) - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
8. Výplně otvorů - okna, dveře, vrata; povrchové úpravy - omítky, podlahy, podhledy - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
9. Tepelná technika - požadavky na budovy z hlediska tepelné ochrany a nízké energetické náročnosti, součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota.
10. Vlhkost - kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukce. Eliminace tepelných mostů - bezkontaktní diagnostika, možnosti řešení, příklady z praxe.
11. Akustika - vzduchová a kročejová neprůzvučnost - požadavky, hodnocení. Hodnocení hluku.
12. Denní osvětlení - činitel denní osvětlenosti - požadavky, hodnocení. Proslunění obytných budov, oslunění rekreačních ploch.
13. Zápočet

Učební cíle

Cílem je získání znalostí základních principů z oblasti pozemního stavitelství a související stavebně fyzikální problematiky.

Základní literatura

Soubor aktuálních ČSN zejména řady 73
KLIMEŠOVÁ, J. Nauka o pozemních stavbách - studijní opory
MACEKOVÁ, V., ŠMOLDAS, L. Pozemní stavitelství II (S) - Schodiště a monolitické stěnové systémy
FICKER, T. Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2004.
VAVERKA, J., a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov, VUT Brno, VUTIUM, 2006.
Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES. O energetické náročnosti budov (EPBD)
Vyhl.č.291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
Zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
ČUPROVÁ, D., MOHELNÍKOVÁ, J., ČUPR, K. Denní osvětlení budov - Návody pro cvičení, CERM, s.r.o. Brno 2002.
Technické podklady výrobců stavebních materiálů a konstrukcí (tištěné, internetové), odborné články ze stavebnictví.
FAJKOŠ, VLČEK A KOL.: Střechy od A do Z
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, základní názvosloví, zásady navrhování staveb, obecná technická legislativa
2. Základové konstrukce - základy plošné a hlubinné. Funkce. rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady. Hydroizolace staveb, ochrana proti radonu
3. Svislé nosné konstrukce - stěnové (zděné, monolitické,montované), skeletové (monolitické, montované). Funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
4. Vodorovné nosné konstrukce - stropy, balkóny, lodžie, římsy, arkýře - Funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně - schodiště, rampy, výtahy, žebříky - Funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
6. Střešní konstrukce - střechy ploché (jednoplášťové, dvouplášťové) sklonité (šikmé, strmé) - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
7. Nenosné konstrukce - obvodové pláště (samonosné, zavěšené), příčky (zděné, montované, monolitické) - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
8. Výplně otvorů - okna, dveře, vrata; povrchové úpravy - omítky, podlahy, podhledy - funkce, rozdělení, materiály, zásady navrhování a provádění, příklady.
9. Tepelná technika - požadavky na budovy z hlediska tepelné ochrany a nízké energetické náročnosti, součinitel prostupu tepla, nejnižší vnitřní povrchová teplota.
10. Vlhkost - kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř konstrukce. Eliminace tepelných mostů - bezkontaktní diagnostika, možnosti řešení, příklady z praxe.
11. Akustika - vzduchová a kročejová neprůzvučnost - požadavky, hodnocení. Hodnocení hluku.
12. Denní osvětlení - činitel denní osvětlenosti - požadavky, hodnocení. Proslunění obytných budov, oslunění rekreačních ploch.
13. Zápočet

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

v souladu s osnovou přednášek