Detail předmětu

Němčina ve strojírenství

FSI-GNSAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na jazykové struktury charakteristické pro odbornou komunikaci. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a jazykové kompetence nezbytné pro komunikaci v oboru. Pomocí odborných textů se procvičují různé strategie čtení s cílem číst s porozuměním odbornou literaturu, shrnout obsah přečteného textu a krátce reprodukovat obsah. V oblasti mluvního projevu se předmět soustředí na nácvik prezentačních dovedností.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí studenty s terminologií odborného jazyka, umožní jim porozumět odborným technickým textům a přiblíží jim zásady prezentace odborných textů.

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti obecného jazyka na středně pokročilé úrovni (odpovídající přibližně úrovni B1 SERR); kurs je zaměřen na výuku odborného jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

E-learningové studijní opory pro předmět Němčina GNS.
DEUMA. Deutsch im Maschinenbau. Multimediální jazykový program. Brno, VUT 2004.
Deutsch für Doktoratstudium. Multimediální jazykový program, VUT Brno 2005
kol.: Němčina pro strojírenské obory – Deutsch im Maschinenbau. Informatorium, Praha 2008
ZETTL, Erich, JANSSEN, Jörg, MÜLLER, Heidrun: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Ismaning: Hueber 1999 (vybrané kapitoly)
BECKER, Norbert: Fachdeutsch Technik. Metall- und Elektroberufe. Ismaning: Hueber 1995 (vybrané kapitoly)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních a vypracováním zadaných úkolů; v dílčích testech je třeba dosáhnout minimálně 60% z celkového počtu bodů.

Zkouška testuje znalosti probraných gramatických a lexikálních jevů odborného jazyka včetně porozumění odbornému (čtenému a slyšenému) textu.

Jazyk výuky

němčina

Cíl

Rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní). Důraz je kladen zejména na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, na schopnost porozumění odborným textům a zvládnutí komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BO1-P bakalářský

    obor B-OBN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný (nepovinný)

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vzorce, rovnice, definice.
Matematika (DEUMA T. 1, M3); Fyzika (DEUMA T. 2, M1 – M3)
2. Klasifikace, tabulky.
Fyzika (DEUMA T. 2, M4 – M5)
3. Vnější vzhled a vlastnosti.
Materiály (Němčina pro strojírenské obory, T. II)
4. Srovnávání.
Materiály (DEUMA T. 3, M1 – M3)
5. Popis funkcí strojů a přístrojů.
Spojovací prvky (DEUMA T. 4, M1 – M4)
6. Popis procesů.
Stroje a nástroje (Němčina pro strojírenské obory, T. III; DEUMA T. 8, M3 – M4)
7. Popis vzájemných vztahů, příčin a následků.
Převody (DEUMA T. 6, M1 – M4)
8. Způsob argumentace.
Písty (DEUMA T. 7, M1 – M4)
9. Vysvětlení, zdůvodnění.
Výrobní procesy (Němčina pro strojírenské obory, T. III; DEUMA T. 8, M1 – M2)
10. Dotazy, námitky.
Ložiska (DEUMA T. 5, M1 – M4)
11. Hodnocení – klady a zápory.
Řešení technických problémů (DEUMA T. 9, M1 – M6)
12. Shrnutí, diskuse.
Vývoj výrobku (DEUMA T. 10, M1 – M4)
13) Prezentace projektu dle vlastní volby