Detail předmětu

Stavba výrobních strojů I

FSI-G1SAk. rok: 2011/2012

Stavba výrobních strojů I navazuje na Základy stavby výrobních strojů. Předmět je podrobněji zaměřen na analýzu konstrukce jednotlivých reprezentantů výrobních strojů a na návrhové a výpočetní metody. Vychází z teorie a technologie obrábění a tváření. Aplikuje teoretické poznatky z mechaniky, pevnosti a pružnosti, hydrodynamiky, tribotechniky, techniky elektrických pohonů, automatizace, ergonomie a dalších oborů v procesu návrhu konstrukce výrobních strojů. Prezentuje současné principy metodiky konstruování výrobních strojů. Podává přehled o základních parametrech a charakteristikách současných výrobních strojů, konstrukčních principech jednotlivých typů strojů, strojních uzlů a mechanizmů.

Výsledky učení předmětu

Student předmětu se orientuje v technologických principech obrábění a tváření kovů.
Zná podrobně funkční principy základních reprezentantů výrobních strojů. Dovede provést kinematickou, dynamickou a energetickou analýzu výrobního stroje a na základě zadání provést návrh výrobního stroje. Orientuje se v metodice konstruování kde dovede vědomě využít imitační, inovační a invenční přístup k návrhu nového stroje. Umí zohlednit požadavky na bezpečnost provozu strojního zařízení, ekonomii provozu, ergonomii ovládání a řadu dalších požadavků kladených na moderní stroje.

Prerekvizity

Pro studium je nutná znalost z teorie a technologie obrábění, tváření, slévání, svařování, montáží a povrchových úprav. Student musí znát obecné základy stavby výrobních strojů, základní postupy výpočtů částí a mechanizmů strojů, pneumatických systémů, hydraulických systémů a elektrických pohonů. Dále je nutná znalost fyzikálních zákonů, statiky, kinematiky a dynamiky. Znalost pevnostních výpočtů, základy mechanizace a automatizace.

Doporučená nebo povinná literatura

KOVÁČ, A.; RUDOLF, B. Tvárniace stroje. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1989. 376 s. ISBN 80-05-00126-6
RUDOLF, B.; KOPECKÝ, M. Tvářecí stroje - základy stavby a využití. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 405 s. ISBN 04-231-85
BRENÍK, P.; PÍČ, J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vyd. Praha: SNTL, 1986. 573 s. ISBN 04-235-86
ŽENÍŠEK, J.; JENKUT, M. Výrobní stroje a zařízení. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. 276 s. ISBN 04-222-90

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouší se písemně a ústně.
Zkouší se zvláště z obráběcích strojů a zvláště z tvářecích strojů.
Každá část zkoušky se hodnotí počtem bodů.
Na základě součtu bodů z obou zkoušek se přiřadí společné hodnocení klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty využívat nabytých vědomosti z předchozího studia v multidisciplinárním oboru stavby výrobních strojů. Rozumět konstrukčním principům strojních mechanismů, uzlů a celků. Používat matematické a fyzikální principy pro kinematickou, dynamickou a energetickou analýzu základních typů obráběcích a tvářecích strojů. Rovněž využívat mezioborových poznatků v syntéze konstrukce výrobních strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program M2V-N magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mechanické lisy____Soustruhy hrotové, čelní lícní a karusely
2. Excentrické lisy____Vrtací a vyvrtávací stroje
3. Klikové lisy____Obráběcí stroje pro jemné vyvrtávání
4. Kolenové lisy____Frézovací stroje
5. Vřetenové lisy____Obráběcí centra soustružnická
6. Válcovací lisy____Obráběcí centra na nerotační součásti
7. Mechanické buchary____Universální obráběcí centra
8. Protiběžné buchary____Brousící stroje rovinné a na kulato
9. Pneumatické a hydraulické buchary____Hoblovací a protahovací stroje
10. Hydraulické lisy____Úběrové stroje
11. Hydraulické kovací lisy____Stroje na výrobu ozubení
12. Hydraulické tažné lisy____Brousící stroje na ozubení
13. Normy, zákony a bezpečnostní předpisy____Zkoušení obráběcích strojů