Detail předmětu

Business inteligence

ÚSI-2FDBIAk. rok: 2011/2012

Předmět podává základní přehled o principech a přístupech k řešení Business Intelligence (BI) a o možnostech jejich využití v řízení podniku. Pro praktickou část výuky se používá prostředí MS SQL Serveru 2005, 2008 a jeho integrovaných funkcí BI.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o celkových principech, na nichž jsou jsou úlohy BI založeny, o přístupu k jejich řešení a jejich využití v řízení podniku včetně praktických dovedností a analytickými částmi BI.

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí databázových systémů, datových skladů a základních programovacích technik.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek: 1. Aktivní účast na cvičeních a kontrola vypracovaných dílcích úkolu ve třech předem ur čených termínech.

Osnovy výuky

- Základní principy a vývoj BI
- Přístupy k řešení BI
- Strategie rozvoje, plánování projektu a řešení BI
- Architektura, modelování a implementace procesů BI
- Datová transformace (proces ETL, návrh integračních služeb, plnění datového skladu)
- OLAP analýzy (multidimenzionální databáze, tabulky faktů a dimenzí, úložiště)
- Vytvoření a práce s OLAP kostkou
- Dolování dat (úvod, procesní schéma, algoritmy pro data mining, vybrané okruhy úloh a výběr algoritmů pro jejich řešení)
- Klientské aplikace k analytickým službám
- Aplikační oblasti BI v podniku
- Trendy v oblasti BI

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty řízení projektů a aplikací BI, implementací úloh BI a získání praktických dovedností s analytickými částmi BI.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledku samostatné práce na zadaných úkolech. V případe omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Základní literatura

NOVOTNÝ, O., POUR, J., SLÁNSKÝ, D. Business Intelligence, Grada 2004, ISBN 80-247-1094-3
LACKO, L. Business Intelligence v SQL Serveru 2005, Computer Press 2006, ISBN 80-251-1110-5
SMEJKAL, V. RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada 2006, ISBN 80-247-1667-4

Doporučená literatura

STANEK, W.R. Microsoft SQL Server 2005, Computer Press 2006, ISBN 80-251-1211-X
DOSTÁL, P., RAIS, K., SOJKA, Z. Pokročilé metody manažerského rozhodování, Grada 2005, ISBN 80-247-1338-1

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor