Detail předmětu

Psychologie v podnikání

ÚSI-2FCPPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na psychologické aspekty v podnikání. Seznamuje se základy a využitím psychologie v oblasti práce s lidmi, jejich motivace a vedení. Zabývá se základními aspekty percepce, komunikace, vlivy pracovního prostředí, motivací a všemi dalšími vlivy pozitivně a negativně ovlivňujícími pracovní výkon.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí z psychologie uplatnitelné v oblasti podnikání

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zpracování seminárních úkolů, závěrečný test

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Význam psychologie v podnikání. Vznik a vývoj psychologie jako vědy. vědy. Orientace v oblasti psychologických disciplín.
2. Metody zjišťování psychologických poznatků a jejich využití v podnikání.
3. Osobnost člověka a význam osobnostních vlastností v podnikání. SWOT analýza.
4. Člověk v sociálním prostoru, sociální chování, sociální interakce a jejich a význam v podnikatelském prostředí.
5. Sociální skupiny a jejich dynamika. Pracovní skupiny a týmy.
6. Komunikace, komunikace v organizaci. Základní komunikační strategie a jejich uplatnění v podnikatelské praxi.
7. Základní komunikační dovednosti a jejich využití: asertivita, transakční analýza
8. Psychologie činností, motivace lidského chování.Efektivní spolupráce s druhými lidmi.
9. Člověk v organizaci, organizační chování.
10. Konflikty a jejich řešení.
11. Stres a demotivační faktory v práci.
12. Osobní kariéra a osobní potenciál.
13. Kvalita života, podnikatelský životní způsob z pohledu širšího sociálního kontextu,workoholismus.

Učební cíle

Psychologie a podnikání, faktory ovlivňující pozitivně a negativně pracovní výkonnost.

Základní literatura

Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha, Prospektrum 1994¨
Bedrnová,E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení. Praha, VŠE 1996
Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha, Grada 1994
Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc, Rubicon 1996
Vykopalová, H.: Sociální psychologie v kontextu komunikace. UP,Olomouc 2000
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 2000
Praško, J., Prašková, H.: Asertivně proti stresu. Praha, Grada 1996
Plamínek, J.: Řešení konfliktů s umění rozhodovat. Praha, Argo 1994
Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha, Management Press 1996
Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing 1995

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor