Detail předmětu

Diplomový seminář

ÚSI-2CCDSAk. rok: 2011/2012

Zadání diplomového projektu, seznámeni se zásadami a pokyny pro vypracování diplomové práce. literární rešerše, konzultace na externích pracovištích, zpracování plánu řešení projektu. Seminář - studenti referují o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech. Během semestru se všichni studenti vystřídají v referátech.
Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání diplomové práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentů v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby diplomové práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby diplomové práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledků a obhajoby vlastního názoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získat schopnost zpracovat souhrnou literární rešerši a základy chemické bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva pro možnost zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě doporučení vedoucího diplomové práce udělení zápočtu; presentace teoretické části diplomové práce - součást udělení zápočtu.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky předmětu, specifikace cílů a prostředků.
2. Metodika zpracování diplomové práce. Pokyny pro samostatné řešení projektu během celého semestru.
3. Zpracování literární rešerše. Zdroje informací, struktura literární rešerše a formální požadavky.
4. Literární rešerše, konzultace na externích pracovištích.
5. Literární rešerše, konzultace na externích pracovištích.
6. Prezentace výsledků rešerše, vystupování presentujícího.
7. Písemná a ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu.
8. Písemná a ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu.
9. Písemná a ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu.
10. Písemná a ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu.
11. Ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu a jejich obhájení před vyučujícím a studenty.
12. Ústní prezentace výsledků práce na diplomovém projektu a jejich obhájení před vyučujícím a studenty.
13. Zápočet.

Učební cíle

Získání základních znalostí a zkušeností v oblasti řešení chemické bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Doporučená literatura

HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2 (CS)
Zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. (CS)
Autorské právo, průmyslová práva podle stavu k 13.5. 1998. Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor