Detail předmětu

Analýza rizik

ÚSI-2CCARAk. rok: 2011/2012

Charakteristika technologických havárií. Prevence havárií. Zařazení objektů (zařízení) s nebezpečnými látkami do základních skupin a jejich charakteristik. Hodnocení rizika technologické havárie. Bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva. Vnitřní a vnější havarijní plán. Stanovení zóny havarijního plánování a informování veřejnosti o jejím rozsahu. Bezpečnostní opatření při přepravě a dopravě nebezpečných věcí.
Klasifikační utřídění mimořádných událostí a charakteristiky jejich možných následků. Hodnocení rizika nebezpečných látek a přípravků pro zdraví člověka a životní prostředí. Označení specifické rizikovosti R-větami a ochrany S-větami. Význam analýzy rizik pro havarijní plánování. Metody analýzy rizik a jejich použití. Algoritmy posuzování a hodnocení rizik. Predikce možných následků v případě zjištění nebezpečí vzniku a bezprostředně po nastalé mimořádné události. Modelování šíření požárů, škodlivin a povodní. Predikce vývoje mimořádné události a technologické havárie. Organizace ochrany a obrany objektů. Bezpečnostní systémy. Protipovodňová opatření v objektech. Ochrana objektů proti tektonickým vlivům a sesuvům půdy. Plán fyzické ochrany.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získávání a hodnocení informací o nebezpečných vlastnostech chemických látek a přípravků. Znalost analýzy a hodnocení rizik spojených se zacházením nebo výskytem chemických
látek v životním prostředí. Aplikace platných legislativních norem při činnostech spojených s nakládáním s chemickými látkami a přípravky. Zvládnutí práce s databázemi a dalšími zdroji informací o nebezpečných vlastnostech chemických látek. Základní vyhodnocování jednoduchých havárií a mimořádných událostí. Zásady zpracování krizové dokumentace, havarijních plánů. Znalost postupů IZS při vzniku havárie, v jejím průběhu a při odstraňování následků. Znalosti hlavních nebezpečných chemických látek, mechanismus účinku na organismus, faunu a floru.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je písemné zpracování zadané seminární otázky nebo bezpečnostního listu látky. Určí garant předmětu (zadání je možno po dohodě se studentem orientovat
na látku se vztahem ke zvolenému tématu diplomové práce, apod.). Požadavky k písemné zkoušce vychází ze sylabu předmětu.

Osnovy výuky

1. Klasifikační utřídění havarijních událostí, jejich projevy, ochrana proti nim
2. Charakteristika závažných průmyslových havárií, historické zkušenosti
3. Historie a současnost prevence závažných chemických havárií
4. Historie a současnost prevence závažných radiačních havárií
5. Nebezpečné chemické látky a přípravky a jejich nebezpečnost, databáze těchto látek a jejich R-věty a S-věty
6. Hlavní metody analýzy a hodnocení rizika a jejich uplatnění
7. Zpracování dokumentace v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií
8. Havarijní plánování předepsané zákonem
9. Modelování možných havarijních dopadů s důrazem na všechny sledované objekty
10. Organizace ochrany a obrany objektů
11. Charakteristika, analýza a hodnocení disponibilních zdrojů k likvidaci havarijních událostí
12. Ochrana osob před následky a dopady havarijních událostí
13. Exkurze v chemickém výrobním závodě

Učební cíle

Seznámení s principy a postupy hodnocení rizik látek pro zdraví a životní prostředí, s legislativou EU a ČR týkající se nebezpečných látek a přípravků, seznámení s využíváním zdrojů informací o nebezpečných vlastnostech chemických látek, získání informací o zásadách první pomoci a sanace, seznámení se zásadami BOZP. Seznámit studenty s problematikou prevence a likvidace havárií, krizového plánování a řízení, s platnou legislativou, povinnostmi státních orgánů, podnikajících právnických a fyzických osob. Seznámit studenty s řešením možných MU a havárií.

Základní literatura

MAŠEK, I., MIKA, O., J., Zeman, M.: Analýzy rizika a průmyslová bezpečnost, Vysoké učení technické v Brně, ISBN 80-214-3336-1, Brno 2006 (CS)

Doporučená literatura

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění. (CS)
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných haváriích. (CS)
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. (CS)
ŠTĚTINA, J.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí, ISBN 80-7169-688-9, Grada Publishing, Praha 2000, 436 stran. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor