prof. RNDr.

Pavel Šandera

CSc.

FSI, ÚFI OMMTA – vedoucí odboru

+420 54114 2824
sandera@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, Mgr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika
 • 1981, RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika pevných látek
 • 1993, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně, obor Fyzika kondenzovaných látek
 • 2000, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2006, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1978-1980, asistent, katedra fyziky FS VUT v Brně
 • 1980-1999, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2000-2005, docent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2012-dosud, senior researcher, Středoevropský technologický institut CEITEC VUT

Vědeckovýzkumná činnost

Fyzika a mikromechanika materiálu, specializace: modely mikromechanizmů mezních stavů, výpočty mechanických vlastností krystalů na bázi empirických meziatomových potenciálů i elektronové struktury, aplikovaná stochastická geometrie.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1994 studijní pobyt na Johannes Kepler Universität Linz, Rakousko
 • 1997 studijní pobyt na Universität Wien, Rakousko
 • 1998 studijní pobyt na Montanuniversität Leoben, Rakousko
 • 1998 studijní pobyt na Universita degli Studi di Genova, Itálie
 • 2005 studijní pobyt na Montanuniversität Leoben, Rakousko

Mimouniverzitní aktivity

 • hostující redaktor v impaktovaných vědeckých časopisech Materials Science Forum (2007), Engineering Failure Analysis (2009), Key Engineering Materials (2010, 2013), Solid State Phenomena (2016), Procedia Structural Integrity (2019)
 • recenzent článků v impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech  (Fat. Fract. Engng. Mater. Strucures, Engng. Fract. Mechanics, Mater. Sci. Forum, Mater. Research, Czech. J. Physics, Metall. Materials, Comp. Mater. Science, Strain, Int. J. Fracture)
 • 1998-dosud člen výkonného výboru České společnosti pro nové materiály a technologie, nyní viceprezident
 • 2005-2016 člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika
 • 2011-2015 člen hodnotícího panelu 204 GAČR
 • 2017-dosud hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1999, cena Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (ESIS)
 • 2010 stříbrná medaile VUT
 • 2014 Výroční cena ČSNMT
 • Více než 350 citací na publikované práce.

Projekty

 • Aktuálně řešené projekty:
  • 17-18566S (GAČR, řešitel)
 • Významnější projekty úspěšně řešené v minulosti (stručný výčet):
  • 1x COST (OC 517.30D, spoluřešitel)
  • 7x GAČR (hl. řešitel, spoluřešitel)
  • 2x výzkumný záměr MŠMT (D1)
  • 1x INFRA (LB98269, řešitel)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

314

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

346

Citace ostatní (bez autocitací)

28