prof. Ing.

Martin Hartl

Ph.D.

FSI, ÚK – ředitel ústavu

+420 54114 2769
Martin.Hartl@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1990, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu.
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2002, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2006, prof., VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 1993-2002, akademický pracovník - odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2003-2006, akademický pracovník - docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2003-dosud, ředitel, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2006-dosud, akademický pracovník - profesor, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2010-dosud, vedoucí výzkumného programu Virtuální navrhování a zkušebnictví, NETME Centre, FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované v bakalářském studijním programu B3S-P Strojírenství: Konstruování strojů - strojní součásti, Konstruování strojů - převody a Konstruování strojů - mechanismy.
 • Předměty vyučované v navazujícím magisterském studijním programu M2I-P Strojní inženýrství: Tribologie a Projekt diplomové práce.
 • Předměty vyučované v doktorském studijním programu D4Z-P Stroje a zařízení: Metody a organizace vědecké práce a Elastohydrodynamika.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti tribologie.
 • Školitel v doktorském studijním programu D4Z-P Stroje a zařízení.
 • Vedoucí překladatelského kolektivu a vědecká redakce (společně s doc. Ing. Milošem Vlkem, CSc.) českého překladu knihy SHIGLEY, Joseph E.; MISCHKE, Charles R.; BUDYNAS, Richard G. Konstruování strojních součástí. Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2010. 1300 s. ISBN 978-80-214-2629-0.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hlavní oblasti vědeckého výzkumu: optické metody pro studium tenkých kapalinových filmů, elastohydrodynamické a smíšené mazání, velmi tenké (nanometrické) mazací filmy, mazání při nestacionárních provozních podmínkách, reologie maziv.
 • Základní scientometrické ukazatele podle ISI Web of Knowledge: celkový počet článků 135, celkový počet citací 838, celkový počet citací bez autocitací 234, průměrný počet citací na článek 7,29, h-index 14.
 • ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-8261-2012.
 • Profil Google Scholar: http://scholar.google.cz/citations?user=iK-LNrgAAAAJ.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1999, INSA (Lyonská vědecká a technická univerzita), Villeurbanne Cedex, Francouzská republika, hostující profesor.
 • 2000, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt.
 • 2001, Tsinghua univerzita, Peking, Čínská lidová republika, studijní pobyt.
 • 2003, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt.

Univerzitní aktivity

 • 2003-dosud, člen oborové rady doktorského studijního programu D4Z-P Stroje a zařízení FSI VUT v Brně.
 • 2010-dosud, člen vědecké rady FSI VUT v Brně.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2011-dosud, člen hodnotícího panelu technických věd Grantové agentury České republiky.
 • 2013-dosud, člen redakční rady časopisu Friction (Springer, ISSN: 2223-7690).
 • 2013-dosud, člen redakční rady časopisu Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology (SAGE Publications, ISSN: 1350-6501).

Spolupráce s průmyslem

 • Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • TRIBOTEC, spol. s r.o.
 • ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.

Klíčová slova

 • Experimentální výzkum.
 • Konstruování strojů.
 • Tribologie.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1993, Talent 92 - cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu.

Projekty

 • Měření a studium utváření velmi tenkých mazacích filmů na rozhranní mezi elastohydrodynamickým a mezným mazáním (grant GAČR č. 101/95/0330), 1995-1997
 • Studium přechodových jevů v elastohydrodynamických mazacích filmech počítačovou diferenciální kolorimetrií (grant GAČR č. 101/98/P226), 1998-2001
 • Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice (grant GAČR č. 101/03/0525), 2003-2005
 • Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách (grant GAČR č. 101/05/0520), 2005-2007
 • Rozvoj laboratoře pro výuku konstrukčních předmětů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně (projekt FRVŠ č. 2366), 2005
 • Vybudování pracoviště pro výuku softwarových konstrukčních a simulačních nástrojů (projekt FRVŠ č. 675), 2006
 • Studium velmi tenkých mazacích filmů při neustálených provozních podmínkách (projekt MŠMT č. ME08007), 2008-2010
 • Studium tenkých EHD mazacích filmů za neustálených provozních podmínek (grant GAČR č. GA101/09/J034), 2009-2011
 • Studium utváření mazacích filmů při užití newtonovských a nenewtonovských maziv a jejich reologie (projekt MŠMT č. ME09025), 2009-2012
 • Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně (projekt OPVK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0228), 2009-2012
 • Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel (projekt MPO č. FR-TI3/442), 2011-2013
 • Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných valivých ložisek (projekt MPO č. FR-TI3/382), 2011-2013
 • Vliv orientace vektorů rychlosti na utváření elastohydrodynamického mazacího filmu (projekt MŠMT č. LH12172), 2012-2014
 • Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel (projekt TAČR č. TA02030850), 2012-2014
 • Vliv složení kloubní kapaliny na utváření mazacího filmu v TEP kyčle (projekt MZO č. NT14267), 2013-2015

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

239