Ing.

Lubomír Houfek

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OIM – odborný asistent

+420 54114 2887
houfek@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2000 - 2009, samostatný vědecký pracovník, Ústav termomechaniky, AV ČR, Praha
 • 2001 - dosud, odborný asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor mechatroniky

Pedagogická činnost

 • Statika
 • Kinematika
 • Dynamika
 • Počítačové metody v dynamice
 • Technická diagnostika

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výpočtové a experimenátlní modelování dynamických vlastností mechanických a mechtronických soustav a nelineární dynamiky.
 • 1997-2002: Analýza soustav s magnetickými spojkami.
 • 1997-doposud: Analýzy rotorových soustav.
 • 2002-doposud: Analýza pohonových soustav, paralelní mechanismy.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005-dosud, člen výboru odborné skupiny Experimentální mechanika České společnosti pro mechaniku

Projekty

 • GAČR 102/00/1586, Komplexní dynamické systémy se změnami parametrů v silnoproudé elektrotechnice, 2000-2002
 • GAČR 101/02/0011, Nový přístup k analýze dynamických vlastností nelineárních vazebných elementů používaných v dynamice rotorových soustav, 2002-2004
 • MSM 262100024, Výzkum a vývoj mechatronických soustav, 2002-2004
 • MSM 0021630518, Simulační modelování mechatronických soustav, 2005-dosud
 • KONTAKT 1P05ME789, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, 2005-dosud
 • Projekt ESF č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285, Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti, 2006-2008

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3