prof. Ing.

Jozef Kaiser

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-06 – vedoucí

+420 54114 9700
jozef.kaiser@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2001, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2005, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2013, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 2001 - 2004, vědeckovýzkumný pracovník, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2005, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2005 – 2013, docent, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2011 - dosud, vedoucí výzkumné skupiny Rentgenové mikro a nanotomografie, CEITEC - Středoevropský technologický institut VUT
 • 2013 – dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Pedagogické působení od roku 1997. V průběhu interního postgraduálního doktorandského studia výuka kurzů Laboratorní cvičení z Fyziky I a II, v prvním stupni magisterského studia. V letech 2001 až 2005 vedl výuku cvičení kurzů Úvod do studia fyzikálního inženýrství, Geometrická optika a Inženýrská optika a od roku 2005 Fotonika a Metrologická fyzika. Od roku 2008 je garantem předmětu Základy optiky (TZO) a předmětu Geometrická optika, v 1. ročníku studijního programu Specializace ve zdravotnictví obor Optika a optometrie, Lékařská fakulta MU, (smluvní spolupráce mezi FSI a LF MU).

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (základní výzkum a aplikace metod LIBS a LIFS), rentgenová radiografie a mikrotomografie, kapilární výboje, generace a studium plazmy, lasery vyzařující v oboru rentgenových vlnových délek, teoretické modelování výbojů.

Akademické stáže v zahraničí

 • Synchrotron Elettra, Trieste, Itálie vedoucí výzkumného týmu 10x, výzkumné pobyty v 2005 - 2014.
 • Univeristy Tor Vergata, Rome, Itálie - hostující profesor, leden 8-22, 2007.
 • University of LAquila, Faculty of Physics, X-ray laser group, Itálie – studijní/výzkumný pobyt, dohromady 12 měsíců v období 1999-2006.
 • University of Orleans, Groupe de Recherches sur l Energetique des Milieux Ionises - GREMI Francie (Prof. C. Fleurier) – výzkumný pobyt 6 měsíců, 2003.
 • University of Pécs,Facutly of Physics, Maďarská republika – studijní/výzkumný pobyt, dohromady 12 měsíců v období 1998-2001.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2010 - 2015, člen hlavního výboru Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci 
 • 2010 - 2015, předseda Názvoslovné komise Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
 • člen redakční rady časopisu "International Journal of Spectroscopy"
 • 2011 - 2015, člen hodnotícího panelu 108 (Materiálové vědy a inýenýrství) GAČR

 

Spolupráce s průmyslem

 • 2010, Inovační voucher JMK s firmou I.K.V. s.r.o.
 • 2012-2014 grant TAČR (TA0201272) řešený ve spolupráci firmou TESCAN a.s. na vývoj interakční komory LIBS

Ocenění vědeckou komunitou

 • Mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2014, rLIBS - mobilní laboratoř pro dálkovou chemickou analýzu, zlatá medaile MSV 2014, vedoucí řešitelského týmu.
 • 2008, TOP 10 VUT, kategorie Publikace, 2. místo.

 

Projekty

 • řešitel resp. spoluřešitel 1, resp. 1 grantu Grantové agentury ČR - KAISER, J.: Studium plasmy generované pomocí kapilárních výbojů (č. 202/02/P113, 2002-2004); LIŠKA, M.: Vědecké centrum nanotechnologií a povrchového inženýrství (č. 101/97/K009, 1997-1999),
 • spoluřešitel 2 projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - ŠVEJCAR, J.: Progresivní funkčně gradientní a nanostrukturní materiály (č. CEZ:J22/98:262100002, 1998-2002); CIHLÁŘ, J.: Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti (č. MSM0021630508)(2005- ).
 • hlavní řešitel 8 projektů řešených na synchrotronu Elettra, Terst, Itálie - KAISER, J. et al.: X-ray imaging of heavy metal hyperaccumulation in vegetal tissues by microradiography – č. experimentu 2002456, Elettra, Trieste, Itálie, 2003; KAISER, J. et al.: X-ray imaging of heavy metal hyperaccumulation in vegetal tissues by microradiography – č. experimentu 2003458, Elettra, Trieste, Itálie, 2004. KAISER, J. et al.: Experimental investigation of a novel approach in phase-contrast computed microtomography – č. experimentu 2005733, Elettra, Trieste, Itálie, 2006. KAISER, J. et al.: Experimental investigation of a novel approach in phase-contrast computed microtomography using mixed phase-amplitude phantom – č. experimentu 2006421, Elettra, Trieste, Itálie, 2006. KAISER, J. et al: X-ray micro-CT investigation of the root canal preparation techniques for postendodontic treatment - č. experimentu 2006678, Elettra, Trieste, Itálie, 2007. Kaiser, J. et al.:Phase contrast dual-energy hard X-ray microradiography of recent and subrecent fish scales - č. experimentu 20085226, Elettra, Trieste, Itálie, 2008. Kaiser, J. et al.: X-ray microradiography and microtomography measurements of biominerals. - č. experimentu 2008305, Elettra, Trieste, Itálie, 2008. 2014. Kaiser, J. et al.: Comparative study of chicken and mouse embryonic heads structure using lab-based and synchrotron radiation based X-ray micro computed tomography. - č. experimentu 20140127, Elettra, Trieste, Itálie, 2014.
 • řešitel 3 zahraničních grantů - Grant d’EGIDE – Centre Francais Pour L’Accueil et les Exchanges Internationaux (výzkumný pobyt na GREMI Orleans), 2003; Grant CEI – Central European Initiative (výzkumný pobyt na synchrotronu Elettra, Trieste, Itálie), 2005; Grant ICTP –The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (výzkumný pobyt na synchrotronu Elettra, Trieste, Itálie), 2006.
 • řešitel grantu MŠMT COST OC09013 - Vývoj a aplikace krátkovlnných zdrojů záření využívajících kapilární výboje. (2009 - 2011).
 • řešitel grantu MŠMT KONTAKT ME09015 - Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) pro spektrochemické analýzy rostliných vzorků s vysokým plošným rozlišením, (2009 - 2012).
 • řešitel grantu MŠMT KONTAKT ME10061 - Vývoj bezkalibrační kvantitativní prvkové analýzy pomocí spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (CF-LIBS), (2010 - 2012).          
 • řešitel grantu TAČR TA02011272, Technologická agentura České republiky (spolupráce s Tescan a.s.) (2012-2014).

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

908

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

879

Citace ostatní (bez autocitací)

50