prof. Ing.

Jindřich Petruška

CSc.

FSI, ÚMTMB OIM – vedoucí odboru

+420 54114 2858
petruska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981, Ing., Strojní fakulta VUT v Brně, obor Dopravní stroje a manipulační zařízení
 • 1985, CSc., Strojní fakulta VUT v Brně, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • 1995, Doc., Strojní fakulta VUT v Brně, obor Mechanika
 • 2006, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1981-1984, Interní aspirant, Katedra technické mechaniky, pružnosti a pevnosti FS VUT v Brně
 • 1983, Stáž ve Výzkumných ústavech Vítkovických železáren
 • 1984-1985, Stipendijní pobyt, University of Wales, Swansea, Velká Británie
 • 1985-1989, Vědecký pracovník, Ústav mechaniky těles, FSI VUT v Brně
 • 1989-dosud, Pedagogický pracovník, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Zahájení pedagogické činnosti během doktorského studia od r. 1981, postupně pověřen vedením cvičení všech základních předmětů mechaniky těles
 • Přednášky v kurzech Statika a Pružnost a pevnost
 • Zavedení tří nových předmětů oboru Aplikovaná mechanika
 • Pravidelná účast v komisích pro obhajoby, zpracování desítek oponentských posudků diplomových, doktorských a habilitačních prací
 • Vedení více než 40 diplomových a 9 úspěšně obhájených doktorských prací
 • Autor nebo spoluautor sedmi studijních textů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výpočtové modelování problémů mechaniky těles pomocí MKP, s důrazem na materiálové, geometrické a kontaktní nelinearity. Tato činnost zahrnuje jak tvorbu vlastního programového vybavení, tak i využívání a modifikace dostupných komerčních programových prostředků. Výsledky práce publikovány v přibližně stovce příspěvků v odborných časopisech a na konferencích.
 • Hlavní etapy:
 • 1981-1984, Tvorba speciálního softwaru na bázi MKP pro řešení inverzních úloh pružnosti
 • 1984-1985, Optimalizace konstrukcí s uvážením plasticity
 • 1985-1992, Programy MKP pro řešení plastických a kontaktních problémů při malých deformacích
 • 1992-1997, Vývoj programů pro simulaci tvářecího procesu na bázi tuhoplastického modelu tečení materiálu
 • od r.2000, Vývoj a využití modelů tvárného porušování při velkých plastických deformacích
 • od r.2011, Tvorba a využití původních programů pro rychlou simulaci rovnání vývalků na bázi eulerovského popisu toku materiálu rovnačkou

Akademické stáže v zahraničí

 • 1984-1985, University of Wales, Swansea, UK, vědecký stipendista
 • 1992, Technická Univerzita Rijeka, Chorvatsko, hostující pedagog
 • 1993, Laboratoř CEMEF při Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, Sophia-Antipolis, Francie, vědecký stipendista
 • 2005, 2006, 2007, University of Malta, Malta, hostující pedagog
 • 2017, 2018, 2019 University of Malta, visiting external examiner

Univerzitní aktivity

 • 1997-2003, zástupce ředitele ústavu
 • 2003-dosud, ředitel Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
 • 2006-dosud, člen vědecké rady FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2003-dosud, předseda brněnské pobočky a místopředseda Hlavního výboru České společnosti pro mechaniku
 • 2008-2010 předseda oborové komise G1 FRVŠ
 • 2010-2015 člen redakční rady časopisu Engineering Mechanics
 • 2012-2016 člen Akreditační komise ČR
 • 2016-2018 člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 • předseda komitétu IUTAM při České společnosti pro mechaniku

Spolupráce s průmyslem

Řešení desítek společných projektů i přímých zakázek z průmyslové praxe, např. s partnery: ABB s.r.o., ŽĎAS a.s., UNIS spol s r.o., Siemens Electric Machines s.r.o., Slovácké strojírny a.s., Honeywell spol. s r.o., Poličské strojírny a.s., COMTES FHT a.s., Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o. a další.

Projekty

 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, 2009-2012
 • CZ.1.07.2.4.00.12.0030, Kooperační síť pro strojní inženýrství, 2009-2012
 • GA101/09/1630, Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních, 2009-2013
 • MPO ČR č. FR-TI1/185, Přemístitelné nůžky na šrot, 2009-2011
 • MPO ČR č. FR-TI1/264, Vývoj a zhotovení kovářského kolejového manipulátoru, 2011-2012
 • MPO ČR č. FR-TI1/385, Válečková rovnačka tyčí a trubek, 2009-2012
 • MPO ČR č. FR-TI2/010, Nový dveřní systém dopravních prostředků pro hromadnou přepravu osob, 2010-2012
 • MPO ČR č. FR-TI3/441, Vývoj klikového střihacího lisu s novým pohonem, 2011-2012
 • TA04020806, Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení se zahrnutím víceosé napjatosti, 2014-2017
 • TH03010012, Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců, 2018-2021
 • FW01010479, Elektrická pohonná jednotka pro ovládání dveří autobusů, 2020-2022

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

280

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

240