doc. Ing.

Jan Roupec

Ph.D.

FSI, ÚAI KFS – docent

+420 54114 3346
roupec@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1983, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor ASŘ TP
 • 2001, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Technická kybernetika

Přehled zaměstnání

 • 1983-1985, programátor ASDŘ, ORGREZ k.ú.o. Brno, odbor automatizace
 • 1986-1988, sam. odb. pracovník, katedra tváření FS VUT v Brně
 • 1989-1991, sam. odb. pracovník, Jednotné výpočetní pracoviště FS VUT v Brně
 • 1991-1994, odb. asistent, Katedra informatiky FS VUT v Brně
 • 1991-dosud, OSVČ, poskytování software
 • 1994-2019, odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky FS/FSI VUT v Brně
 • 2019 - dosud, docent, Ústav automatizace a informatiky, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Výměnný pobyt v rámci projektu S/E na univerzitě v Molde (Norsko) v letech 2008 a 2009 (přednášky a konzultace z oblasti stochastických optimalizačních metod).
 • Zavedení nových předmětů aktuálně či dříve vyučovaných na FSI –  Počítačové sítě, Objektově orientované programování v jazyce C++, Programování v assembleru.
 • Podíl na koncipování či modernizaci dalších předmětů na FSI – např. Informatika I., Informatika II., Programování v jazyku C, Jazyky C a C++.

Vědeckovýzkumná činnost

 • heuristické optimalizační metody
 • evoluční algoritmy
 • fuzzy řízení
 • objektová realizace sw pro řízení v reálném čase
 • 1995-2005, člen organizačního výboru mezinárodních konferencí MENDEL 95 - MENDEL 2010
 • 1999 - dosud, člen programového výboru mezinárodních konferencí MENDEL 95 - MENDEL 2010

Univerzitní aktivity

 • 1996 2010, vedoucí odboru počítačových sítí Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 1996 dosud, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2001dosud, člen Rady pro Informační systém FSI VUT v Brně
 • 20052008, předseda Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 20052014, člen Akademického senátu VUT v Brně (2008-2014 předseda legislativní komise)
 • 2006-2008, člen Rady pro Informační systém VUT v Brně
 • 2010 2016, ředitel Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2015 – 2017 člen sněmu Rady vysokých škol za VUT,
 • 2017 dosud, člen sněmu RVŠ za FSI, místopředseda Legislativní komise Rady vysokých škol

Spolupráce s průmyslem

 • 1991-3: Inteligentní terminál PC-DIS pro systém EKOS (software, vyvinuto pro ASDŘ ČEZ)
 • 2000, 2001 - terminálový server pro systém TEK2000 – software, vizualizace technologických dat, vyvinuto pro Techsys, s.r.o.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2000 Price for the Best Paper of the Euro-International Symposium on Computational Intelligence
 • 2007: Certificate of Merit for The International Conference on Soft Computing and Applications (ICSCA 2007, Berkeley, USA)
 • 2013: Certificate of Merit for The International Conference on Soft Computing and Applications (ICSCA 2013, Berkeley, USA)

Projekty

  • 1992: fakultní grantový úkol č. 212 Simulace provozu výtahů na strojní fakultě, řešitel
  • 1996-7: projekt INFRA IF96030 – Rozvoj campusní počítačové sítě lokality VUT Brno Technická a její přechod na novou technologii, zodpovědný řešitel
  • 1998 - 2002: spolupráce na řešení VZ J22/98: 261100009 (řešeno na FSI, VUT v Brně): Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů
  • 1998 - 2002: spolupráce na řešení VZ CEZ: J22/98: 260000013 (řešeno na FSI, VUT v Brně): Automatizace technologií a výrobních procesů.
  • 1999 projekt FRVŠ 1089/1999: Multimediální laboratoř, spoluřešitel.
  • 2002 projekt FRVŠ č. 1905/2002: Modernizace páteřní sítě FSI VUT v Brně, hlavní řešitel
  • 2009: Sharing the experience in modelling and decision making regarding environmental risks in transporation planning, Norway – EEA Grants NVF, spoluřešitel.
  • 2010: Advanced decision making models and heuristic algorithms for environmental risks in transportation planning, Norway – EEA Grants NVF, spoluřešitel.
  • 2011: VVZ MSM 0021630529, Inteligentní systémy v automatizaci, spoluřešitel
  • 2011 Strategiskhoyskoleprosjekt „Supply chain management og optimierungsmodeller“, Molde University College, Norsko, zahraniční člen řešitelského týmu.
  • 2011: Nasazení protokolu IPv6 pro služby koncových uživatelů ma FSI VUT v Brně. Projekt Fondu rozvoje CESNET č. 414/2011. Spoluřešitel.
  • 2011-12: CZ.1.07/2.2.00/07.0406, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, člen řídícího týmu
  • 2010 - 2013: Modernizace výukových materiálů a didaktických metod CZ.1.07/2.2.00/15.0463. Člen realizačního týmu.
  • 2014 – 2015 Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. MŠMT ČR č. 1.07/4.1.00/33.0005. Expert VŠ 1.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

67

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

21