doc. Ing.

Jan Fiedler

Dr.

FSI, EÚ OEI – docent

+420 54114 2574
fiedler@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1996, Dr. (Ph.D) Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 8.10.2001, Doc. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1980-1986, vývojový pracovník konstrukce turbin PBS Brno
 • 1986-1990, samostatný vývojový pracovník konstrukce turbin PBS Brno
 • 1990-2000, odborný asistent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2001-dosud, docent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2006 - dosud, vedoucí odboru Energetického inženýrství FSI
 • 2007 - dosud, zástupce ředitele Energetického ústavu FSI

Pedagogická činnost

 • Další pedagogická činnost - vyžádané přednášky pro:
 • - Siemens Industrial Turbomachinery 
 • - ABB-Alstom Brno
 • - ČEZ a.s.
 • - Teplárenské sdružení ČR
 • - CŽV Moderní směry v teplárenství
 • - TEDOM
 • - Honeywell Česká Republika
 • - Škoda Power DOOSAN

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Energetické zdroje
 • Parní a plynové turbiny
 • Projektování tepelných centrál

Akademické stáže v zahraničí

 • rok:2002,2004,2005 - TU Wien, projekt AKTION ČR - Rakousko: vědecké exkurse

Univerzitní aktivity

 • 1993- 2006 - tajemník Energetický ústav FSI VUT
 • 2006 - vedoucí odboru Energetického inženýrství EÚ FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • 2002 - soudní znalec v oboru Energetika

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2003 - dosud: předseda komise pro SZZ oboru: Energetické inženýrství na FSI VUT v Brně a TU-VŠB Ostrava
 • 2005 - dosud: člen komise pro habilitační řízení ČVUT Praha, TU-VŠB Ostrava
 • 2006 - dosud: oborová rada doktroského studia
 • oponent doktorských disertačních prací

Projekty

 • řešitel nebo spoluřešitel projektů:
 • E 136/04/333 GAČR - Moderní technologie výroby energie, minimalizující negativní vlivy na životní prostředí.
 • - 101/98/0271 GAČR - Optimalizace spalování TDO s cílem snížení emise ve spalinách.
 • - 101/00/0486 GAČR - Vliv nosiče tepla v meziokruhu transmutoru na koncepci a termodynamické parametry terciárního okruhu.
 • - 101/00/0489 GAČR - Fyzikální vlastnosti roztavené soli pro transmutor.
 • - CEZ: J22/98:262100004 - Ekologicky a ekonomicky přijatelné moderní energetické technologie.
 • - 101/03/0568 GAČR - Terciární okruh jaderné elektrárny typu ADTT na bázi kysličníku uhličitého při nadkritickém tlaku
 • - VZ MS 1350003 - Ekologicky a ekonomicky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
 • - MPO:2A-1TP1/067- Výzkum technologií pro přenos vysokopotenciálního tepla z jaderného zdroje
 • -MPO:FT-TA4/092 - Výzkum a vývoj pístového parního motoru
 • Patent č. 304063 - PV 2009-25 Způsob monitorování dálkově ovládaných armatur
 • Užitný vzor reg.č.19544 PUV 2009-20776 Zařízení pro monitorování dálkově ovládaných armatur

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

15