prof. Ing.

Ivan Křupka

Ph.D.

FSI – proděkan pro vnější vztahy, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

+420 54114 2723
krupka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1990, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2002, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2009, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1995-2003,odborný asistent, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2003-2009,docent, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2009-dosud,profesor, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Pedagogické působení od roku 1991. V průběhu interního postgraduálního doktorandského studia vedl v prvním stupni magisterského studia výuku cvičení kurzů Části a mechanismy strojů. V letech 1995 až 2004 vedl výuku cvičení kurzů Základy konstruování I a II a Konstruování a CAD a od roku 1998 i kurzů CAD. Od roku 2002 byl pověřen přednáškami v základním kurzu Základy konstruování I a od roku 2005 vyučoval předmět Mikro a nanotechnika. V současné době jsou pedagogické aktivity směřovány do doktorského studia.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vědecká a odborná činnost je zaměřena na experimentální výzkum elastohydrodynamicky mazaných bodových kontaktů. Pro modelování podmínek vyskytujících se v reálných tribologických soustavách (ve styku zubů ozubeného převodu, vačky a zdvihátka, ve valivém ložisku a u lineárního valivého vedení) byl navržen simulátor s jehož pomocí lze v širokém rozmezí provozních podmínek (zatížení, rychlosti třecích povrchů, teplota maziva) studovat chování tenkých mazacích filmů v bodových kontaktech. Ke stanovení rozložení tloušťky mazacích filmů je používána kolorimetrická interferometrie, metoda využívající postupů počítačového zpracování obrazů pro vyhodnocování chromatických interferogramů. Experimentální aparatura a měřící metoda umožňují realizaci základního i aplikovaného výzkumu nejen při studiu mechaniky mazaného kontaktu, ale například i v oblasti výzkumu maziv a jejich přísad. Základní výzkum je podporován mimo jiné Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledky jsou publikovány v předních světových tribologických časopisech (Tribology Transactions a Journal of Tribology) a na významných světových konferencích. Aplikovaný výzkum se soustředí na aktuální problémy u průmyslových aplikací řešených ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními společnostmi (např. Novibra, INA Schaeffler KG, Eaton Corporation).

Akademické stáže v zahraničí

 • 1998, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt
 • 1999, INSA (Institut National des Sciences Appliquées) – Lyonská vědecká a technická univerzita, Villeurbanne Cedex, Francouzská rep., studijní pobyt
 • 2000, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt
 • 2001, Tsinghua univerzita, Peking, Čínská lidová republika, studijní pobyt

Univerzitní aktivity

 • 2002-2014, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2006-2009, 2014 - dosud, člen Vědecké rady FSI VUT v Brně

Projekty

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

433

Citace ostatní (bez autocitací)

0