Podmínky účasti žáků v programu VUT junior 2024/2025

 1. účastník je zapojen do programu podle stanoveného rozpisu fakult či jiných pracovišť zapojených do programu VUT Junior.
 2. Každý účastník je do programu zapojen dle svého zařazení do skupiny. Jedná se o výuku od 9.00 do 12.00 hodin nebo od 13:00 do 16:00 hodin, dle časové náročnosti programu může dojít k menším úpravám. Účastnící budou o tomto s předstihem informováni.
 3. Rodič/zákonný zástupce informuje kontaktní osobu o absenci dítěte na programu VUT Junior telefonicky nebo mailem. 
 4. V případě, že se řádně přihlášený účastník nemůže plánovaného setkání zúčastnit, může jeho místo na daném setkání zaplnit náhradník (kamarád, sourozenec), ovšem pouze s předchozím souhlasem kontaktní osoby. Ta si vyžádá kontakt na rodiče náhradníka a seznámí jej s pravidly programu VUT Junior.
 5. Rodiče/zákonnní zástupci berou na vědomí a souhlasí s tím, že po skončení setkání odcházejí děti samostatně. Požaduje-li rodič/zákonný zástupce, aby dítě odcházelo pouze s doprovodem, je povinen o tom před každým setkáním písemně informovat kontaktní osobu programu VUT. V takovém případě je doprovod dítěte je povinen být přítomen na místě setkání vždy v čase skončení setkání k převzetí dítěte.

Změna programu vyhrazena. Všechny aktuální informace naleznete na webových stránkách nebo v emailu od kontaktní osoby VUT Junior.

Bezpečnost a ochrana účastníků programu VUT Junior

 1. Účastníci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti na všech pracovištích, ve kterých se program koná. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Účastníci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých kolegů a pracovníků programu VUT Junior.
 2. Účastníkům je zakázáno do fakult a jiných pracovišť programu VUT Junior nosit jakékoliv nebezpečné a zdraví ohrožující látky, jako např. chemikálie, zbraně, výbušniny a jiné.
 3. Účastníci dodržují všechna pravidla bezpečného chování v odborných pracovnách, se kterými je seznámí garanti programu vždy na začátku setkání na jednotlivých fakultách/pracovištích.
 4. Bez dovolení nesmí účastníci otevírat okna. Účastníkům taktéž není dovoleno lézt po oknech a vyklánět se z nich, vyhazovat z oken jakékoliv předměty.
 5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde ve třídách, na chodbách či v odborných pracovnách při činnostech, které jsou organizovány programem VUT Junior, je účastník nebo vyučující povinen ihned ohlásit kontaktní osobě. Záznam o ošetření lékařem poté neprodleně odevzdá kontaktní osobě programu.

Postup při úrazu či akutní indispozici účastníka programu VUT Junior

 1. Kontaktní osoba programu VUT Junior co nejdříve to bude možné informuje zákonného zástupce o skutečnosti, že účastník utrpěl úraz, popř. nahlásil svoji zdravotní indispozici.
 2. Drobné úrazy ošetřují odpovědná osoba, event. kvalifikovaný zdravotník. V případě nutnosti neodkladného lékařského ošetření, kdy je účastník ohrožen na životě nebo hrozí nebezpečí z prodlení, kontaktní osoba programu VUT Junior zajistí přivolání RZP a o této skutečnosti zákonné zástupce informuje co nejdříve. V ostatních případech se rodič po obdržení informace rozhoduje sám, zda účastník setrvá do konce vyučování, či si jej rodič na daném pracovišti, kde se program VUT Junior koná, vyzvedne ještě před koncem vyučování k dalšímu ošetření dle vlastního uvážení.

Zacházení s majetkem fakult a pracovišť zapojených do programu VUT Junior

 1. Účastníci jsou povinni zacházet šetrně s veškerými pomůckami fakult a dalších pracovišť zapojených do programu VUT Junior. V případě svévolného poškození nebo zničení věci jsou povinni prostřednictvím svých zákonných zástupců škodu nahradit.
 2. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení fakult a dalších pracovišť, a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Lucie Schimmelová. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících VUT Junior a jejich zákonných zástupcích (subjektech údajů) zpracovávány

O účastnících VUT Junior a jejich zákonných zástupcích jsou zpracovávány údaje uvedené v této přihlášce a dále platební údaje (číslo účtu) zákonného zástupce, ze kterého byla provedena úhrada za studium v programu VUT Junior. Pokud zákonný zástupce účastníka uvede, že je absolventem VUT, bude u tohoto subjektu údajů v přihlášce evidováno i číslo diplomu.

Zákonnost zpracování osobních údajů

VUT Junior je soubor volnočasových aktivit, které pořádá Vysoké učení technické v Brně. Děti se jeho prostřednictvím seznámí s prostředím VUT v Brně, moderními technologiemi a nejnovějšími poznatky vzešlými z vědecké činnosti pracovišť. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů účastníků VUT Junior a jejich zákonných zástupců je smlouva.

Informace o době zpracování osobních údajů

Identifikační údaje účastníka VUT Junior a jeho zákonného zástupce (zákonných zástupců) budou v informačních systémech VUT uloženy v listinné i elektronické formě po dobu 10 let, poté budou skartovány a vymazány, případně předány do Archivu VUT v Brně k archivaci. Kontaktní údaje (e-mail a telefon) budou vymazány ve lhůtě do 1 roku od ukončení účasti v programu VUT Junior. Platební údaje zákonného zástupce VUT Junior budou v systémech VUT v Brně evidovány po dobu 10 let od data uskutečnění platby.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.

Souhlas s pořizováním fotografie účastníka VUT Junior

Jako zákonný zástupce dítěte svou volbou v přihlášce vyjadřuji souhlas/nesouhlas se zachycením podoby svého dítěte v rámci programu VUT Junior a s jejím marketingovým využitím (umístění fotografií na webových stránkách VUT, sociálních sítích a v informačních a propagačních brožurách). Toto svolení uděluji na dobu 5 let. Na fotografiích a v doprovodných textech nebude uvedeno jméno a příjmení dítěte.Odpovědnost: Bc. Marie Žižlavská