Organizační struktura

Personální odbor

Kompetence

Oddělení personální administrativy zabezpečuje zejména:

 • personální administrativu pro Rektorát a příslušná celouniverzitní zařízení,
 • komunikaci s úřady práce, Českou správou sociálního pojištění a zdravotními pojišťovnami, finančními úřady,
 • realizaci stanovených závazků zaměstnavatele v oblasti péče o zaměstnance,
 • spolupráci s příslušnými odborovými orgány,
 • spolupracuje s fakultami a dalšími součástmi VUT při aplikaci daňových a sociálních předpisů a příslušných předpisů a pokynů vydaných univerzitou.

Oddělení mzdového účetnictví zabezpečuje zejména:

 • centralizovanou agendu mzdového účtárny pro součásti VUT včetně souvisejících agend
 • zpracování podkladů pro výzkaznictví,
 • výpočet mezd, odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • výpočet náhrad mzdy při trvání dočasné pracovní neschopnosti a připravuje k výpočtu podklady pro Městskou správu sociálního zabezpečení,
 • výpočet a odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele,
 • komunikaci s Městskou správou sociálního zabezpečení (Českou správou sociálního zabezpečení), se zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a dalšími institucemi v zahraničí,
 • spolupracuje s fakultami a dalšími součástmi VUT při aplikaci mzdových předpisů a pokynů vydaných univerzitou

Oddělení personálního rozvoje zabezpečuje zejména:

 • zajištění a koordinace činností k naplňování podmínek a povinností plynoucích ze získaných ocenění v oblasti personálního řízení (zejm. HR Excellence in Research Award), plánu genderové rovnosti, Etického kodexu, jakož i podmínek a povinností směřujících k dodržování pravidel rovného zacházení a sociálního bezpečí
 • získávání a výběr zaměstnanců a poskytování související metodické podpory
 • péče o lidské zdroje.
 • hodnocení a analyzování efektivity rozvoje lidských zdrojů,
 • řízení a koordinace personálního a kariérního rozvoje,
 • správu a nastavení systému hodnocení zaměstnanců.

Pracovní příležitosti

Závodní lékařka

Kontaktní údaje

Personální odbor
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Personální odbor - lidé

Oddělení personální administrativy

Oddělení mzdového účetnictví

Oddělení personálního rozvoje