Organizační struktura

Odbor projektové podpory a transferu znalostí

KOMPETENCE

V rámci odboru jsou vymezena dvě oddělení: Oddělení projektové podpory a Oddělení transferu znalostí.

Oddělení projektové podpory zabezpečuje zejména:

 • metodickou podporu všech součástí VUT při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů, odbornou pomoc žadatelům,
 • metodiku vnitřní kontroly návrhů projektů s důrazem na eliminaci možných pochybení,
 • vytváření podmínek pro zvyšování úspěšnosti VUT v soutěži o projektové financování
 • zajištění a rozvoj spolupráce s poskytovateli dotací a souvisejícími odbornými a finančními partnery
 • evidenci všech projektů podávaných a realizovaných na VUT,
 • tvorbu analýz a zpráv o stavu portfolia projektů VUT pro potřeby vedení VUT.
 • ověřování informací v Registru podpory „de minimis“,
 • zpracování a aktualizaci vnitřních norem VUT pro oblast podpory projektů a projektového řízení,
 • vyhledávání dotačních příležitostí pro projekty,
 • analýzu podmínek projektových rámců a výzev, podmínek financování a způsobilosti nákladů,
 • koordinaci interního předkládání a schvalování návrhů projektů k podání a související oběh dokumentace,
 • zajišťování podkladů pro řešení nálezů interních a externích kontrol,
 • komunikaci s řídicími orgány a přenos informací k řešitelským kolektivům,
 • přenos zkušeností s projekty k řešitelským týmům,
 • administruje vybrané centrální projekty VUT.
Oddělení transferu znalostí zabezpečuje zejména:

 • vyhledávání, řízení, správu, kontrolu, registraci a evidenci výsledků tvůrčí činnosti jako duševního vlastnictví univerzity a související analytická činnost,
 • metodiku rozdělování podílů na výsledcích, ochrany a obchodování duševního vlastnictví vč. metodiky jeho aktivace do majetku,
 • vyhledávání výsledků tvůrčí činnosti na VUT vhodných pro praktickou aplikaci a zajištění součinnosti při řízení, správě, registraci a evidenci duševního vlastnictví,
 • analýzy komerčního potenciálu duševního vlastnictví nastavování procesu rozhodování o obchodování výsledků tvůrčí činnosti včetně jejich případné aktivace do majetku,
 • poskytování vzdělávání a poradenství pracovníkům a studentům VUT v oblasti správy a ochrany duševního vlastnictví,
 • vyhledávání potenciálních průmyslových partnerů v ČR i v zahraničí,
 • vyhledávání zdrojů financování přenosu znalostí a technologií do aplikační sféry,
 • metodiku a podporu při zajištění schvalovacího procesu při zakládání spin-off a start-up společností v orgánech VUT,
 • přípravu podkladů a zajištění činnosti Rady pro transfer znalostí,
 • zajištění a rozvoj spolupráce s hospodářskými komorami, technologickými parky, inovačními centry aj. vč. správci Technologického inkubátoru.

Kontaktní údaje

Odbor projektové podpory a transferu znalostí
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková