Kompetence

 • metodické nastavování a správu VKS zejména ve smyslu nastavování kontrolních mechanismů (postupů) a jejich dokumentace,
 • koordinace, plánování, provádění a vyhodnocování řídící kontroly na všech úrovních a ve všech věcných oblastech na VUT
 • nastavování metodiky výkonu řídící kontroly a poskytování metodické pomoci vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení VUT,
 • koordinace, poskytování a zajištění součinnosti vnějším kontrolám a poskytování související podpory kontrolovaným subjektům na VUT:
  • koordinace přijímání externích kontrol včetně jejich organizačně administrativního zajištění,
  • koordinace přípravy a soustřeďování dokumentace podléhající kontrole v součinnosti s kontrolovaným subjektem VUT,
  • vedení centrální evidence externích kontrol a jejich dokumentace,
  • koordinace argumentace a komunikace vedené s externími kontrolami a kontrolními úřady včetně koordinace poskytování stanovisek, připomínek a námitek,
  • vyhodnocování závěrů a navrhování opatření k ošetření a nápravě negativních zjištění externích kontrol,
 • sledování a kontrolování průběhu výkonu kontrolní činnosti na všech úrovních řízení,
 • shromažďování, vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti, jakož i příprava a předkládání zpráv a informací o kontrolní činnosti na VUT,
 • zpracování a zajištění výkazů o výkonu a výsledcích kontrolní činnosti na VUT a jejich poskytování stanoveným subjektům,
 • navrhování opatření k odstraňování či zmírňování zjištěných rozdílů, nedostatků a s nimi souvisejících rizik,
 • výkon vlastní plánované tematické kontrolní činnosti a mimořádných kontrol na základě pověření rektora ve všech oblastech činnosti VUT,
 • vyřizování stížností, petic a podání občanů (ve smyslu obecně závazných právních předpisů) včetně vedení centrální evidence (viz samostatná vnitřní norma VUT).

Kontaktní údaje

Odbor kontroly
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel