Organizační struktura

Odbor Facility managementu

Kompetence

V rámci odboru je vymezeno pět oddělení: Oddělení správy budov, Oddělení Inteligentních budov, Oddělení facility služeb, Oddělení bezpečnostního managementu a Oddělení dopravních služeb.

Oddělení správy budov zabezpečuje zejména:

 1. správu, tj. provoz, úklid, údržbu a opravy nemovitého majetku a zařízení univerzity nesvěřených do správy konkrétní fakultě nebo další součásti (dále jen „Areály VUT“)
 2. vyhodnocování efektivity způsobů správy Areálů VUT
 3. nabídku dočasně nevyužívaných ploch a prostor v Areálech VUT třetím osobám,
 4. zajišťování povinných (zákonných) kontrol, revizí v Areálech VUT,
 5. zvláštní zimní údržbu a péči o zeleň v Areálech VUT,
 6. technickou pomoc fakultám a součástem VUT.

Oddělení inteligentních budov zabezpečuje zejména:

 1. správu automatizovaných systémů řízení budov a systémů měření a regulace,
 2. správu pasportizace objektů a technologií,
 3. evidenci nemovitého majetku VUT
 4. řízení energetického managementu,
 5. nakupování energií a médií a nákladové optimalizace spotřeby.

Oddělení facility služeb zabezpečuje zejména:

 1. zajištění nákupu zboží a služeb – objednávkové místo pro Rektorát VUT,
 2. správa pronájmů v Areálech VUT,
 3. space management – sledování využití Areálů VUT jejich volných kapacit a řízení dislokací součástí VUT,
 4. správu vybavení Areálů VUT, včetně zajišťování stěhování a inventarizace tohoto vybavení,
 5. podpora a provozní koordinace akcí organizovaných v Areálech VUT,
 6. rozvoj, provoz, údržbu, opravy, instalaci, likvidaci, servis a poradenství v oblasti informačních technologií pro Rektorát VUT,
 7. evidenci a uveřejňování smluv spadajících do agendy Odboru.

Oddělení bezpečnostního managementu zabezpečuje zejména:

 1. bezpečnostní management (fyzická a technická bezpečnost osob, budov i technického vybavení),
 2. podporu krizového managementu VUT,
 3. řízení BOZP a požární ochrany včetně souvisejících školení,
 4. odpadové hospodářství včetně evidence komunálního odpadu,
 5. agendu pojištění majetku a odpovědnosti,
 6. školení související s agendami Odboru (odborná, vstupní, školení řidičů, apod.).

Oddělení dopravních služeb zabezpečuje zejména:

 1. přepravu osob a nákladů dle potřeby pracovišť VUT,
 2. vnitrostátní a mezinárodní dopravu v době, kdy není vytížena hlavní činností,
 3. správu, údržbu a obnovu vozového parku včetně souvisejících evidencí a administrativy,
 4. služby dopravního dispečinku pro VUT.

Kontaktní údaje

Odbor Facility managementu
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odbor Facility managementu - lidé

Oddělení správy budov

Oddělení facility služeb

Oddělení inteligentních budov

Oddělení dopravních služeb

Oddělení bezpečnostního managementu

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková