Organizační struktura

Dozorčí rada KaM

Poslání

Dozorčí rada KaM je poradní orgán rektora, který dohlíží na hospodaření a uskutečňování další činnosti Kolejí a menz VUT. Členové dozorčí rady jsou za předpokladu, že se na tom dozorčí rada usnese nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, oprávněni nahlédnout do dokladů a záznamů týkajících se činnosti KaM a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda činnost KaM se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, interními předpisy VUT a pokyny rektora, pokud jsou v souladu s právními předpisy.

V rámci své působnosti dozorčí rada projednává a doporučuje rektorovi ke schválení či neschválení zejména:

  • výroční zprávu KaM,
  • zprávu o hospodaření KaM,
  • návrh investičních akcí KaM,
  • návrh interního finančního plánu KaM,
  • návrh kolejního řádu a návrh menzovního řádu,
  • návrh ubytovací smlouvy,
  • pravidla pro přidělování míst pro ubytování v kolejích,
  • návrh Statutu a Organizačního řádu KaM a jejich případných změn.

Kontaktní údaje

Dozorčí rada KaM
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Dokumenty dozorčí rady KaM

Tato složka není viditelná všem. Práva budou ověřena po přihlášení.