Nevhodné chování, jeho důsledky i prevence

PŘEDCHÁZET NEBO EFEKTIVNĚ REAGOVAT NA NEVHODNÉ CHOVÁNÍ JE ZÁKLADEM PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ NA PŮDĚ UNIVERZITY.

CO ŘEŠÍ SOCIÁLNÍ BEZPEČÍ?

Narušování osobní důstojnosti (diskriminaci, agresi, šikanu, zastrašování, zneužívání postavení, sexuálního obtěžování i jiné formy obtěžování).

CO NEŘEŠÍ SOCIÁLNÍ BEZPEČÍ?

 • Situace student/studentka vs. VUT (střet s pravidly a systémem) = ŘEŠIT přes Disciplinární komisi - Disciplinární řád
 • Situace zaměstnanec/zaměstnankyně vs. VUT (střetu s pravidly a systémem) = Odbory univerzity, Pracovní právo, Vyřizování stížnosti (dle Směrnice č. 3/2023), Ochrana oznamovatelů (dle Směrnice č. 1/2023)
 • Etiku ve výzkumu a plagiátorství = Etická komise VUT - Etický kodex VUT

O CO SE MŮŽEME OPŘÍT?

V české legislativě je diskriminace zakázána v Listině základních práv a svobod. Dále v zákoně č 198/2009 Sb. obecně známém jako „antidiskriminační zákon“ nebo v Trestním zákoníku (40/2009 Sb.).

CO JE A CO NENÍ TRESTNÝ ČIN/CO JE PŘESTUPEK?

Jako trestný čin smí být označeny jen takové protiprávní činy, které za trestné označuje zákon. Nemůže si je tak stanovit policie, soudce ani kdokoliv jiný. Trestní zákon pak jednotlivé trestné činy vyjmenovává a stanovuje konkrétní znaky, jež musí splňovat.

Od trestných činů je také třeba odlišit přestupky, které mohou mít v některých případech obdobný charakter, ale jsou méně společensky nebezpečné.

PREVENCE

 • Vyvarovat se při jednání komunikace svých předsudků vůči člověku nebo skupině na základě (pohlaví, barvy pleti, národnosti...)
 • Minimalizovat mimoškolní aktivity se studentkami a studenty
 • Nekomunikovat mimo oficiální e-mail/platformy
 • Minimalizovat projevy osobní povahy na sociálních sítích, ve zprávách, chatech apod.
 • Neposílat fotografie ani videa

DISKRIMINACE

PŘÍMÁ DISKRIMINACE znamená, že je s jednou osobou zacházeno hůře než s jinou ve srovnatelné situaci, a to například z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, víry, pohlaví, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Může se jednat např. o  platové rozdíly mezi muži i ženami nebo např. rozdílnost v kultuře a náboženství.

NEPŘÍMÁ DISKRIMINACE je jednáním, při němž se s někým zachází méně příznivě na základě kritéria, které je zdánlivě neutrální.

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ - Obtěžování může mít mnoho různých podob, od verbálního po psaný projev, gesta nebo chování, ale musí být dostatečně závažné a vytvářet zastrašující, ponižující nebo urážlivou atmosféru. Není třeba se bát ženě (či muži) podržet dveře či pomoci do kabátu, jak se někteří lidé pod vlivem mediálních kauz obávají.
Specifickým může být sexuální nátlak, kdy je určitá výhoda přímo spojena s nějakou formou sexuální spolupráce.

ŠIKANA

Té se mohou dopouštět kolegové (jednotlivec i skupina) opakovaným a záměrným procesem, tzv. vyřazováním určité osoby z kolektivu, jejím zesměšňováním a ponižováním.
V odborné terminologii se takové chování označuje jako MOBBING (neodpovídání na pozdrav, pohrdavé pohledy, pravidelné pomlouvání, kritika a očerňování u nadřízených/kolegů).

Dopouští-li se takového chování šéf dotyčné či dotyčného, pak jej označujeme jako BOSSING (např. přehnané kontrolování plnění povinností či docházky, bezdůvodné vyhrožování výpovědí, zadávání příliš složitých úkolů (na které nemá podřízený kvalifikaci nebo jsou nesplnitelné), zabraňování přístupu k informacím např. od nadřízených, které vede k neinformovanosti apod.)

Šikana na pracovišti ze strany podřízených. STAFFING je třetí formou psychického násilí na pracovišti. K nejčastějším projevům staffingu patří neplnění zadaných úkolů, šíření pomluv, zatajování podstatných informací, zcizováním věcí nezbytných k výkonu práce, falšování dokumentů či odmítnutí spolupráce.
V případě staffingu, na rozdíl právě od bossingu, se jedná tzv. o šikanu zdola.
Obětí je zde zaměstnavatel, resp. vedoucí zaměstnanec, pachatelem jsou pak podřízení zaměstnanci.

Pro šikanu je charakteristická záměrnost; pravidelné opakování; nepoměr sil; samoúčelnost agrese; oběť prožívá tzv. "legraci" nepříjemně.

PŘÍKLADY PROJEVŮ ŠIKANY:

Fyzické: Jde o útoky jako jsou například údery, kopy, osahávání, přílišná tělesná blízkost, přidržování, strkání, podrážení nohou, vrhání předmětů, krádeže

Verbální: Působení újmy prostřednictvím slov. Může být prováděno přímým oslovením dotyčného (jde většinou o urážky, ponižování, zastrašování či výhrůžky), ale například i prostřednictvím internetu (sociální sítě). Za šikanu se také považuje očerňování, pomluvy a šíření fám.

Skryté: Různé způsoby neverbálního naznačování určité osobě, že není vítána nebo že je podřadná. Může mít formu nevraživých pohledů, povzdechů, otáčení se zády nebo vylučování ze skupiny.

STALKING je způsob nevhodného chování, které se projevuje tím, že se pachatel (anglický výraz stalker zaměří na nějakého člověka (svoji oběť), která ale o jeho zájem nestojí a neustále a dlouhodobě ji/ho pronásleduje a obtěžuje (nevyžádané SMS, e-maily, sociální sítě, telefonáty, nechtěnými pozornostmi), porušuje jeho osobní svobodu. Může ji|/mu i vyhrožovat a vyvolat pocit strachu.

Stalking je od roku 2010 i v České republice trestným činem, je kvalifikován v § 354 jako nebezpečné pronásledování.

Projevy stalkingu

 • demonstrování moci a síly (přímé či nepřímé výhrůžky), fyzické pronásledování oběti cestou do práce, na nákup, pronásledování autem, čekání na oběť před domem,
 • stalker může také vyhrožovat fyzickým útokem na oběti nebo útokem na její blízké,
 • snaha poškodit pověst oběti, očernit ji šířením nepravdivých informací v okolí,
 • stalker se vydává za oběť, označuje sám sebe za oběť a předstírá, že se mu oběť mstí, může na oběť podat i trestní oznámení.

Stalker nemusí být vůbec snadno rozpoznatelný a může se jevit jako společensky naprosto normální člověk, o kterém ani jeho nejbližší okolí nemusí tušit, že např. obtěžuje jinou osobu.

Osobní hranice každého člověka (jak "pachatele", tak oběti) v takovéto situaci se mohou značně lišit, takže co je pro jednoho zcela nevinný žert, může představovat pro jiného dlouhodobý stres.
Oběť šikany se nachází ve znevýhodněném postavení, a proto pro ni může být obtížné se bránit. Dokázat, že se nejednalo o vtípky, ale skutečně o závažnou šikanu je ovšem složité.

ZDROJE

1. Dostupný advokát - https://dostupnyadvokat.cz/
2. Zákony pro lidi - https://www.zakonyprolidi.cz/
3. Stopper - www.stopper.cz
4. Mobbing free institut - www.sikanavpraci.cz

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová