Detail projektu

Přelivy za specifických hydraulických podmínek

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Ke zvýšení kapacity přelivů v praxi častých prostorově stísněných podmínkách se používá zvětšení jejich efektivní šířky. Toho lze dosáhnout např. půdorysnou šikmostí nebo půdorysným zaoblením přelivu a zmenšením rozsahu úplavů. Doporučení odborné literatury pro výpočet přepadu za daných specifických podmínek se značně liší. Chyba při stanovení průtoku numerickými modely je stále značná a nejsou k dispozici doporučení pro určení vstupních součinitelů. Projekt v dané oblasti přinese nové informace.

Popis anglicky
To increase the capacity of spillways in practice frequently spatially confined conditions is used enlargement of their effective width. This can be achieved by change of their obliquity or rounding and reducing the extent of wakes. Recommendations of literature to calculate the overflow under the specific conditions vary considerably. Error in determining the flow by numerical models is still considerable, and there are not recommendations for specifying of values of input coefficients. The project in this area will bring new information.

Klíčová slova
přeliv, zaoblení, sešikmení, průtok, součinitel průtoku

Klíčová slova anglicky
weir, rounding, obliqueness, discharge, discharge coefficient

Označení

FAST-S-15-2841

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

ÚVS-Laboratoř vodohosp.výzkumu
- spolupříjemce (01.01.2015 - 31.12.2017)
Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2015 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2017)

Výsledky

MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. Měření rychlostního pole bočně zúženého proudu UVP Monitorem. In 29th symposium on anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2015. s. 40-45. ISBN: 978-80-87117-13-2.
Detail

MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N. Měření rychlostního pole pomocí UVP Monitoru při bočním zúžení proudu. In Juniorstav 2016. Brno: VUT FAST, 2016. s. 272-272. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

ŠULC, J.; NEHUDEK, A. Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu. Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu. Brno: LVV ÚVS FAST VUT v Brně, 2017. s. 1-85.
Detail

NEHUDEK, A. Optimalizace tvaru usměrňovacího prvku pro rozstřikovací uzávěry pomocí 3D numerického modelování. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 820-824. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Míra zpětného ostřiku jako funkce dopadového úhlu. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 130-135. ISSN: 2336-7148.
Detail

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování. Brno: 2017. s. 1-22.
Detail

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Závislost mezi hydraulickou a měrnou elektrickou vodivostí. Brno: LVV, 2016. s. 1 ( s.)
Detail

MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Boční úplavy při přepadu přes širokou korunu. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-28.
Detail

LUKÁŠEK, P.; ŠULC, J. Ovlivnění kapacity přelivu půdorysným zakřivením. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-70.
Detail

ŠULC, J.; NEHUDEK, A. Numerické modelování nedokonalého přepadu přes ostrohranný přeliv. Brno: Laboratoř vodohospodářského výzkumu, 2016. s. 1-28.
Detail

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Nové poznatky z hydraulického výzkumu prvků k usměrnění proudu za rozstřikovacím uzávěrem. Czech Journal of Civil Engineering, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 110-115. ISSN: 2336-7148.
Detail

ŠPANO, M. Modelování proudění na stupňovitých skluzech bezpečnostních přelivů vodních děl. Práce a studie ÚIstavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Práce a studie ÚIstavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2016. 134 s. ISBN: 978-80-214-5375-3.
Detail

ŠPANO, M. Úvod do problematiky stupňovitých skluzů na přehradách. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 7/2016, s. 6-10. ISSN: 1211-0760.
Detail

ALHASAN, Z.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. The probabilistics solution of dike breaching due to overtopping. In Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. Liege, Belgium: CRC Press/Balkema, 2016. p. 505-512. ISBN: 978-1-138-02977-4.
Detail

NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna. In 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2016. s. 65-71. ISBN: 978-80-87117-14-9.
Detail

JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2015, roč. 58, č. 7-8/2015, s. 23-28. ISSN: 0322-886X.
Detail

PICKA, D.; ŠULC, J. Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru. Vodní hospodářství, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 13-18. ISSN: 1211-0760.
Detail

ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J. Charakteristika proudu způsobeného náhlým jednostranným bočním zúžením koryta pravoúhlého příčného průřezu. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2016. s. 1-45.
Detail

ZACHOVAL, Z.; KOSTELECKÝ, J. Přepad přes přeliv lichoběžníkového příčného i podélného průřezu s hydraulicky drsnou širokou korunou. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2016. s. 1-92.
Detail

ŠULC, J.; NEHUDEK, A. Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2015. s. 1-72.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z. Stanovení zbytkové vlhkosti v pórovitých materiálech metodou EIS. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2016. s. 1-80.
Detail

ŠULC, J.; LUKÁŠEK, P. Kapacitní charakteristiky nejčastěji používaných nízkých přelivů. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2015. s. 1-57.
Detail

ALHASAN, Z.; DUCHAN, D.; ŘÍHA, J. The probabilistic solution of dike breaching due to overtopping. In 4th International-Association-for-Hydro-Environment-Engineering-and-Research (IAHR) Congress. 27.7. - 29.7.2016, Liege, Belgium. NETHERLANDS: CRC PRESS-BALKEMA, 2016. p. 505-512. ISBN: 978-1-4987-8149-7.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_L1; pasivní dělená sonda EIS_L1. Luhačovice - oblast sesuvu. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.: Luhačovice; sledování obsahu vody v tělesech sesuvů na břehu VD Luhačovice. Luhačovice. URL: http://www.eureka3838.com. (poloprovoz)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_L3; pasivní dělená sonda EIS_L3. Luhačovice_oblast sesuvu. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_B12; pasivní dělená sonda EIS_L2. Luhačovice_oblast sesuvu. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A.: UPDS VD Nové Heřminovy; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.: EIS_B12; pasivní dělená sonda EIS_B12. zahrádkářská kolonie Brno-Bystrc. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K.: EIS_H3; aktivní dělená sonda EIS_H3. Zemní hráz vodní nádrže u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J.: VD Labská; Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská. LVV, Veveří 331/95, 602 00 Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
Detail

ZACHOVAL, Z.; KOSTELECKÝ, J.: Bezpečnostní přeliv SN Lichnov V; Bezpečnostní přeliv SN Lichnov V. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00. (prototyp)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.: Hornice; experimentální monitorování sanačních opatření zemní hráze Hornice. Hornice. URL: http://www.eureka3838.com. (poloprovoz)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; RADKOVSKÝ, K.: datalogger Hornice; datalogger Hornice. strojovna u vodního díla u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K.: EPH_47; externí přepínač EPH_47. Zemní hráz vodní nádrže u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; RADKOVSKÝ, K.: EIS_H10; aktivní dělená sonda EIS_H10. Zemní hráz vodní nádrže u obce Hornice. URL: http://www.eureka3838.com. (prototyp)
Detail

ŠULC, J.; NEHUDEK, A.: usměrňovací prvky RU; Hydraulický výzkum konstrukcí pro usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (prototyp)
Detail