Detail projektu

Posilování právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2015

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

- částečně financující (2013-02-27 - 2014-01-01)

O projektu

Hlavním cílem projektu je analyzovat chování řidiče a jeho první optické reakce na překážky tak, aby bylo možno na základě získaných poznatků inovovat metodiku práce soudních znalců při provádění vyšetřovacího pokusu dopravní nehody. Dílčím cílem je pak získaných analytických poznatků využít pro optimalizaci obsahu studijních programů autoškol, zejména pak částí zaměřených na výuky reakce řidiče na překážku během jízdy vozidla. Těchto cílů bude dosaženo skrze sadu 300 měření POR v rámci série jízdních zkoušek. Díky dosažení těchto dvou cílů bude zvýšena právní jistota řidičů, že případná dopravní nehoda bude vyhodnocena přesnějšími nástroji, které mohou s větší pravděpodobností než stávající postupy určit, zda-li řidič mohl anebo nemohl vhodnou reakcí dopravní nehodě zabránit. Inovace výuky v autoškolách pak povede zvýšení kompetencí a řidičů pro vyhodnocení rizikových situací během jízdy a také zdokonalí schopnost reakce na překážky.

Popis anglicky
The main objective of the project is to analyze the behavior of the driver and his first optical reaction (FOR) to the barriers and to allow knowledge-based innovation methodology of work of expert witnesses in carrying out investigation attempting accident. A partial goal is to obtained analytical data useful for optimize of the content the study programs of driving schools, especially the part aimed at teaching of driver's reaction to the obstacle while driving a vehicle. These objectives will be achieved through a set of 300 measurements in the series of FOR driving tests. The achievemen of these two objectives will increase legal certainty for drivers, that any accident will be evaluated by more precise tools, which may be more likely than the existing procedures to determine whether the driver could or could not respond adequately to prevent an accident. Innovation in teaching driving skills increase the lead, and drivers for the evaluation of risk situations during driving and also improve its ability to respond to obstacles.

Klíčová slova
reakce řidiče; bezpečnost dopravy; vzdělávání v dopravě; znalci; právní vědomí; právní jistota; vyšetřovací pokus; dopravní nehody; noční dopravní nehody; eyetracking; viditelnost chodce;

Klíčová slova anglicky
reaction of the driver's; traffic safety; education in traffic experts; legal awareness; legal certainty; investigative experiment; accident; night traffic accident; eyetracking; visibility of pedestrians;

Označení

TD020239

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2015)

Výsledky

COUFAL, T.; SEMELA, M.; KREJČÍŘ, P. Střet vozidla Citröen s chodcem (4114). Brno: 2014. s. 1-53.
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika znalci; Inovovaná metodika zjišťování dohlednosti na chodce za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; VÉMOLA, A.: Metodika autoškoly; Inovovaná metodika výuky autoškol jízda za viditelnosti snížené tmou. Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.. URL: http://disk1.usi.vutbr.cz/autoskoly. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail