AKTION

OBECNÉ INFORMACE

Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí a nabízí spolupráci na poli vzdělávání a vědy mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti  terciálního sektoru. V rámci tohoto projektu jsou podporovány projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce či rozvoji spolupráce stávající.

Bližší informace k programu AKTION a zkušenosti studentů a akademických pracovníků najdete na webu DZS.

Program určen pro:

 • magisterské studenty
 • doktorandské studenty
 • postdoktorandské studenty
 • akademické pracovníky

Realizovat lze:

 • studijní a výzkumné pobyty
 • projekty spolupráce
 • účast na letních jazykových školách

Partnerské univerzity v Rakousku:

 • veřejné univerzity
 • odborné vysoké školy 
 • pedagogické vysoké školy
 • akreditované soukromé univerzity
 • stáže v archivech, knihovnách, muzeích nebo výzkumných institucích 

Akademický rok v Rakousku:

Zimní semestr: 1.10. - 31.1. daného roku

Letní semestr:   1. 3. - 30. 6. daného roku 

PODMÍNKY ÚČASTI

 • student či akademický pracovník musí být občanem EU, EHP nebo Švýcarska
 • student musí být na VVŠ zapsán k řádnému studiu
 • akademický pracovník musí mít pracovní poměr na VVŠ

MOBILITA

V rámci programu AKTION je možné se účastnit:

  Studijní a výzkumné pobyty

  Program AKTION nabízí široké možnosti studijních a výzkumných pobytů:

  • semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia
  • stipendia pro vysokoškolské učitele
  • habilitační stipendia pro postdoktorandy
  Podání žádosti o stipendium včetně povinných příloh se podává online na https://www.scholarships.at/ v německém nebo anglickém jazyce.
  Videonávod na vyplnění žádosti dostupný zde.

  SEMESTRÁLNÍ STIPENDIA A KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA

  • 1x pro pregraduální studenty a 1x pro postgraduální studenty a nelze je prodloužit.
  • Studenti musí být v době podání žádosti nejméně v 1. semestru magisterského studia.
  • Žádosti o stipendium najdete zde
  • Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ kde chtějí pobyt uskutečnit (Příslib přijetí)  a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny). Potřebné dokumenty jako příloha k žádosti o stipendium naleznete zde
  • Evidenční formulář uchazeče, který musí být podepsaný zahraničním/studijním oddělením Vaší fakulty najdete zde
  • Výše stipendia: studenti 1 250 €/měsíc
  • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje ubytování v ceně 250 - 600 € (na základě elektronického vyplnění Vašeho požadavku, za poplatek 18 € ).
  • Více informací naleznete zde

  Cílová skupina:

  studenti magisterských/doktorských studijních programů 

  Účel:

  studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce

  Věková hranice:

  věk bez omezení

  Doba trvání:

  semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
  krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

  Termíny pro podávání žádostí

  15. 03. daného roku - pouze na zimní semestr

  15. 10. daného roku -  pouze na letní semestr

  VÝZKUMNÁ STIPENDIA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE

  • Pobyt je nejdříve možné zrealizovat za 3 měsíce od podání žádosti.
  • Cílovou institucí jsou veřejné/státní univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí/Betreuungszusage/statement of academic supervisor" s univerzitou nebo vysokou školou. 
  • Žádost o stipendium je možné podat zde
  • Přílohy k žádosti o stipendium naleznete zde
  • Výše stipendia: VŠ učitel 1 250 €/měsíc
  • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 220 - 600 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.
  • Více informací naleznete zde

  Cílová skupina:

  vysokoškolští učitelé

  Účel:

  výzkumný pobyt

  Věková hranice:

  věk bez omezení

  Doba trvání:

  1 - 3 měsíce

  Termíny pro podávání žádostí:

  15. 3. daného roku

  15. 10. daného roku

  HABILITAČNÍ STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY

  • Realizace pobytu je možná nejdříve za 6 měsíců od podání žádosti.
  • Cílovou institucí jsou veřejné/státní univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí" s univerzitou nebo vysokou školou.
  • Cílem tohoto stipendia je podpora mladých vědeckých pracovníků při pracech umožňujících ukončení habilitace. Na hostitelském výzkumném pracovišti se mají etablovat nové metody, postupy a techniky; získané know-how pak bude využívat rakouská i česká věda a na základě vědecké expertízy žadatele má být trvale posílena vědecká kvalita hostitelské instituce. Z této výměny zkušeností mají mít prospěch obě strany. V důsledku stipendijního pobytu by tato spolupráce měla posílit vědecké vztahy mezi vysílající a cílovou institucí k užitku a oživení rakouské i české vědecké obce.
  • Žádost o stipendiumné podat zde 

  • Délka pobytu - 1 - 5 měsíců k přípravě habilitační práce
  • Přílohy k žádosti o stipendium naleznete zde
  • Výše stipendia. Postdoktorský student 1 250 €/měsíc
  • Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (ÖAD) zajišťuje na požádání ubytování v ceně
   220 - 600 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.
  • Více informací naleznete zde

  Cílová skupina:

  postdoktorandi

  Účel:

  pro zpracování habilitační práce

  Věková hranice:

  do 10 let po obhajobě disertační práce

  Doba trvání:

  1 - 5 měsíců

  Termíny pro podávání žádostí:

  15. 3. daného roku

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • žádosti o finanční podporu musí být dostatečně odborně zdůvodněny, včetně tématu vědecké práce včetně jejího obsahu
  • uchazeč musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské vysoké školy kde chtějí pobyt uskutečnit, tzv. příslib přijetí, žadatel si zajistí individuálně
  • uchazeč musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny)
  • žadatelé z České republiky jsou osvobození od poplatků za studium
  • Více informací k programu AKTION najdete zde.
  • Kontakt na OINT VUT: Mgr. Tereza Formáčková

   Letní jazykové školy

   • ZÁKLADNÍ INFORMACE

   • Chtěli byste konečně odbourat své zábrany při komunikaci v němčině? Získejte stipendium k účasti na letním kurzu němčiny pro studenty veřejných VŠ v ČR!

   • Čeká vás výuka vedená rakouskými lektory, každodenní komunikace s rakouskými studenty a rozmanitý doprovodný program!

   • Každý rok se v Českých Budějovicích a Poděbradech setkávají studenti různých studijních oborů z České republiky a Rakouska s jedním společným cílem: učit se jazyk partnerské země a zlepšit tak vzájemné porozumění. Studenti rozvíjí během letního kolegia nejen jazykové, ale také interkulturní kompetence a odborné znalosti z různých oblastí.

   • Stipendistům je hrazeno ubytování, plná penze, účast na výuce, učební materiály a doprovodný program.

   • Jedná se o bilaterální 2týdenní intenzivní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, exkurze a výlety, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích. 
   • O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ všech vědních oborů se střední a vyšší znalostí němčiny, úroveň B1 - B2
   • Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili.
   • Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.500 Kč.
   • LETNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY 2024

    Další informace

    • Bližší informace k oběma letním školám naleznete na webu AKTION.

     

     

     AKTION pro koordinátory

     OBECNÉ INFORMACE

     Program AKTION nabízí možnost podávat následující projekty:

     • projekty dlouhodobé spolupráce 
      • dlouhodobá spolupráce mezi ČR a Rakouskem
      • letní kolegie
      • letní školy různých vědeckých disciplín
     • aktivity podporující vědecký dorost
      • vědecké akce pro studenty (semináře, exkurze)
      • bilaterální vědecké akce (sympozia, odborná zasedání, workshopy)
      • akdemická výmena za účelem uskutečňování vzdělávácích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce
      • přípravná fáze k Double-Degree programům
      • výzkumné pobyty k získání vědeckých podkladů
     • publikace výstupů projektu AKTION
      • finanční podpora již ukončených projektů v programu AKTION

     PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

     1. Oprávněné instituce pro podání společných návrhů projektů

     Rakousko:

     Česká republika:

     2. Kdo může projekt podat?

     • nárhy projektů spolupráce mohou předkládat pouze zaměstnanci vzdělavacích institucí uvedených v bodě č. 1

     3. Termín podání návrhu projektu spolupráce

     • 15. března 2024 (pro období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2024) - termín pro odevzdání návrhu projektu na Rektorát - 8. března 2024
     • 15. května 2024 (pro období realizace projektů od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024) - termín pro odevzdání návrhu projektu Rektorát - 7. května 2024
     • Všechny projekty jsou podávány na MŠMT prostřednictvím rektorátu VUT (Podepsáné návrhy projektů posílejte spolu se všemi přílohami jako jedno PDF na e-mail:

      formackova@vutbr.cz). Návrhy projektů je tedy potřeba zasílat s předstihem na rektorát (viz termín pro odevzdání návrhu projektu na Rektorát).

     • Více informací najdete také zde.

     4. Podporované a nepodporované aktivity

     V rámci projektu AKTION jsou podporováni:

     • studenti zapsaní v řádném studiu
     • vědecký personál (Rakousko)
     • akademický pracovník (ČR)

     Seznam podporovaných a nepodporovaných aktivit naleznete zde

     5. Sestavení návrhu projektu spolupráce

     Pro sestaní návrhu projektu spolupráce jsou k dispozici tyto dokumenty:

     Formulář pro návrh projektu spolupráce

     Formální pokyny pro podání projektu spolupráce

     6. Financování projektu spolupráce

     Pobytové náklady účastníků projektů spolupráce z ČR do Rakouska jsou následující:

     • Asistenti, docenti, profesoři a další vědečtí pracovníci: 90 €/ den. Tato částka je určena na zajištění stravy i ubytování a vztahuje se pouze na krátkodobé pobytu do 10 dní. 
     • Diplomanti a disertanti: 1 050 €/měsíc
     • Akademičtí pracovníci: 1 150 €/měsíc
     • Pro studenty na exkurzích a seminářích: 45 €/den
     • Odměny za výuku: max 50 EUR/přednášková hodina (včetně zákonných odvodů), celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt a to jen při přednáškách nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity.
     • Cestovní náhrady: hrazeny náklady ve výši vlakové jízdenky II. třídy. V odůvodněných případech bude poskytnuta finanční náhrada za použití osobního vozidla.
     • Cestovní zdravotní pojištění program AKTION nehradí.
     • Komplexní informace jsou k dispozici v Pokynech pro podání společného projektu v sekci "3. Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků".

     Souhrnný přehled pobytových nákladů pro české a rakouské účastníky projektu najdete v této tabulce.

     Další podrobnější informace najdete na webových stránkách DZS v sekci AKTION - Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení 


     Další podrobnější informace najdete na webových stránkách DZS v sekci AKTION - Informace o podpoře odborných exkurzí pro studenty

     Kontaktní osoby pro program AKTION na DZS najdete zde