studijní program

Geodézie a kartografie

Fakulta: FASTZkratka: N-P-C-GKAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3646

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 30.5.2003 - 31.12.2024

Specifické požadavky na přijetí

Uchazeč o studium navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátní pro další studium navazujícího magisterského programu Geodézie a kartografie; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů požadovaných pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Geodézie a kartografie; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření, všeobecného základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa tříletého bakalářského programu Geodézie a kartografie na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studia získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti z oblasti geodézie a kartografie je schopen aplikovat při řešení problematiky oboru Geodézie a kartografie.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Je schopen působit ve státní správě (na Katastrálních úřadech a Pozemkových úřadech), kde může vykonávat všechny druhy činností, včetně činností řídících (přebírání výsledků zeměměřických činností, řešení sporů, kontrolní měření, organizace prací při tvorbě digitálních katastrálních map, řídící činnosti spojené s obnovou katastru nemovitostí novým mapováním, jednání s obcemi, vlastníky a dalšími oprávněnými apod.).
V rámci kompetencí se může podílet na geodetických činnostech při speciálních stavbách, především na vytyčovacích pracích u tunelů, důlních děl, velkých mostů a speciálních konstrukcí. Navrhuje a garantuje vytyčovací postupy a kontrolní měření. Podílí se na podkladech pro geologické, geotechnické a geofyzikální průzkumy. Aplikuje nejpřesnější družicové metody, metody dálkového průzkumu a leteckého snímání při tvorbě nových mapových děl, včetně 3D výstupů. Podílí se na vytváření moderních mapových produktů včetně internetových mapových služeb.
Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor