studijní program

Chemie a technologie potravin

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_CHTPOAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0721A210001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 26.4.2018 - 26.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Předseda :
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Člen interní :
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
prof. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D.
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D.
Člen externí :
RNDr. Petr Ryšávka, Ph.D. (Medi Pharma Vision, s.r.o.)
Ing. Blanka Kremláčková (PENAM, a.s.)

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 50
Potravinářství Bez tematického okruhu 50

Cíle studia

Cílem vzdělávání v oblasti chemie je připravovat absolventy pro uplatnění jak v oblasti chemických a biochemických provozů, tak i v oblastech s chemií souvisejících, jako je bioinženýrství, farmakologie, potravinářství, zemědělství, lékařství, vzdělávání i státní správa. Absolvent má být schopen samostatně řešit experimentální úkoly, bezpečně pracovat v laboratoři, sestavit aparatury a obsluhovat přístroje používané v chemii i biochemii, kriticky zhodnotit výsledky a konfrontovat je s literaturou. Absolvent bakalářského projektu je schopen samostatně zpracovat a dokončit výzkumný či technologický projekt, prezentovat výsledky a uplatnit se v profesích odpovídajících úrovni vzdělání.

Cílem bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin je poskytnout kvalitní chemický a inženýrský základ pro bakaláře z programu zaměřeného na chemii a technologii potravin a současně a potřebný odborný a specializovaný základ a aplikační přesah na všechny navrhované specializace, jejichž odborná průprava je zčásti společná a zčásti vysoce specifická. Studijní program je koncipován jako kombinovaný, poněvadž státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce se ověřují profilující znalosti a dovednosti náležející do dvou oblastí vzdělávání – Chemie a Potravinářství. Profil absolventa odpovídá jak rámcovému profilu absolventa oblasti vzdělávání Chemie, tak i Potravinářství a dohromady tvoří logický komplexní celek s uplatněním v řadě výrobních i nevýrobních oblastí. Specializace Potravinářská chemie a technologie připravuje absolventy zejména na uplatnění v oblasti chemie, analýzy, hygieny a zpracování potravin, bezpečnosti potravin a autenticity. Specializace Biochemická technologie poskytuje hlubší průpravu v oblasti moderních disciplín práce s biologickým materiálem, jako je molekulární biologie, genové technologie a metody analýzy biologických systémů. Specializace Chemie a analýza přírodních látek pak rozšiřuje spektrum vzdělání hlubším studiem zaměřeným na charakterizaci a zpracování farmaceuticky a kosmeticky významných přírodních látek, případně odpadů z potravinářských a zemědělských výrob.

Profil absolventa

Studijní program je koncipován jako kombinovaný, poněvadž státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce se ověřují profilující znalosti a dovednosti náležející do dvou oblastí vzdělávání – Chemie a Potravinářství. Profil absolventa odpovídá jak rámcovému profilu absolventa oblasti vzdělávání Chemie, tak i Potravinářství a dohromady tvoří logický komplexní celek s uplatněním v řadě výrobních i nevýrobních oblastí.

Oblasti Chemie odpovídají požadované chemické, matematické a fyzikální znalosti komplexních jevů probíhajících v chemických i biochemických procesech a výrobách, porozumění možnostem, podmínkám a omezením různých metod experimentálního studia a současně i porozumění souvislostem chemické praxe se zdravím a výživou lidí i zvířat, s přírodou a udržitelným rozvojem. Do oblasti Potravinářství pak spadají znalosti složení a struktury surovin a potravin včetně znalosti chemických a mikrobiologických procesů probíhajících v potravinách, znalosti kvality, hygieny, bezpečnosti, analýzy a kontroly potravin, znalosti výroby, zpracování a uchovávání potravin i znalosti z oblasti výživy a vlivu potravin a přírodních látek na lidské zdraví.

Absolvent programu Chemie a technologie potravin získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti základní vysokoškolské chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství (oblast Chemie). Tento chemický základ je rozvinut v rámci specializací v dalších směrech odpovídajících navrženým zaměřením specializací. Absolventi zde prokazují základní znalosti některých specializovaných oborů chemie. Z oborových znalostí mají absolventi všech specializací základní znalosti biologie, a biochemie, chemie potravin a přírodních látek a dále v oblasti klasických i moderních potravinářských technologií a biotechnologií (oblast Chemie i Potravinářství). Kromě zákldních znalostí absolvent získá dovednosti umožňující mu porozumět souvislostem oblasti chemie s příbuznými oblastmi, jako je potravinářství, zdraví lidí a výživa, chemie důležitých biologických procesů, souvislost mezi strukturou a funkcí biomolekul a další aspekty., Absolvent dále získá základní znalosti postupů a metod, které mu možňují vstup do magisterského stupně studia a rovněž potřebnou jazykovou průpravu.

Absolvent získá dále podrobnější přehled odpovídající uplatnění dle příslušné specializace. Vzhledem k tomu, že část specializovaných předmětů je společná a další část vzdělání lze rozšířit volbou PV předmětů, uplatnění absolventů jednotlivých specializací se může prolínat. Celkově je tak uplatnění absolventů studijního programu poměrně široké a reflektuje aktuální výrazný zájem výrobních podniků o kvalifikované absolventy chemického a technologického směru.

Pro specializaci Potravinářská chemie a technologie jsou znalosti prohloubeny v oblasti analýzy potravin, hygieny a bezpečnosti potravin včetně odpovídající legislativy a senzorické analýzy. Absolventi pak mohou získat pracovní pozice v rozvinutém zemědělsko-potravinářském komplexu, v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.

Absolventi specializace Biochemická technologie budou vzděláváni v širším kontextu biologických, biotechnologických a molekulárně-biologických disciplín tak, aby našli uplatnění v biotechnologických výrobách různého typu (potravinářské produkce, krmivářství, výroba léčiv, diagnostika apod.). Absolvent získá rovněž kvalitní laboratorní schopnosti a dovednosti, důraz je přitom kladen na týmovou práci a spolupráci s praxí. Součástí jeho profilu je i jazyková příprava v odborné angličtině. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti chemie zaměřené na moderní systémy pro aplikace v současných biotechnologiích.

Absolventem specializace Chemie a analýza přírodních látek je chemicko-technologický bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech a v moderních analytických postupech. Takto koncipované vzdělávání dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu, v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, v oblasti kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách. Další možností uplatnění jsou kontrolní orgány a státní instituce, výzkumné a vývojové instituce, výživové poradny a podobně.

Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to buďto pokračováním v navazujícím magisterském programu stejného zaměření, nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších chemických oborech.

Charakteristika profesí

Studium v oblasti chemie je úzce spjato s výzkumnou činností,absolventi tedy mohou nastupovat do pozic ve výzkumu a vývoji, dále v kontrolních a specializovaných laboratořích a v technologických provozech.Získané znalosti umožňují absolventům zastávat manažerské a vedoucí pozice.
Profil absolventa SP CHemie a technologie potravin odpovídá jak rámcovému profilu absolventa oblasti vzdělávání Chemie, tak i Potravinářství a dohromady tvoří logický komplexní celek s uplatněním v řadě výrobních i nevýrobních oblastí.

Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli absolventů programu CHTP jsou zejména potravinářské, farmaceutické a biotechnologické firmy; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také krmivářských výrob. Uplatní se také v chemických výrobách zaměřených na zpracování přírodních látek. Ve všech uvedených výrobách se absolventi uplatní na pozici chemických technologů, vysoce kvalifikovaných provozních pracovníků chemických výrob a technických pracovníků, osob odborně způsobilých pro výrobu chemických látek nebo jejich směsí či kosmetických výrobků. případně Absolventi mohou ve výše uvedených firmách zastávat klíčové pozice i ve specializovaných výzkumných, procesních nebo kontrolních laboratořích. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách. Další možností uplatnění jsou kontrolní orgány a státní instituce, výzkumné a vývojové instituce, výživové poradny a podobně.

Absolventi studijního programu Chemie a technologie potravin a jeho specializací se uplatní v chemických výrobách řady typů se zaměřením na zpracování a využití přírodních látek. , Absolventi specializace Potravinářská chemie a technologie mohou získat pracovní pozice v rozvinutém zemědělsko-potravinářském komplexu, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných pracovníků a také pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.
Absolventi specializace Biochemická technologie budou uplatnitelní v biotechnologických výrobách různého typu (výroba potravin a surovin, krmivářství, výroba léčiv, diagnostika apod.), kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných pracovníků, vývojových techniků, technologů, nižšího a středního managementu. Absolvent tak díky interdisciplinárnímu vzdělání v oblasti chemie zaměřené na moderní systémy pro aplikace v současných biochemických technologiích širší možnosti uplatnění rovněž ve farmaceutických i potravinářských výrobách.
Absolvent specializace Chemie a analýza přírodních látek je mezioborově vzdělaný chemicko-technologický bakalář, má tedy možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu, kde může zastávat funkce výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků a také pozice nižšího a středního managementu ve výrobě, v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.
Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli absolventů programu CHTP jsou zejména potravinářské, farmaceutické a biotechnologické firmy; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také krmivářských výrob. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách. Další možností uplatnění jsou kontrolní orgány a státní instituce, výzkumné a vývojové instituce, výživové poradny a podobně.

Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to buďto pokračováním v navazujícím magisterském programu stejného zaměření, nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších chemických oborech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v bakalářském studiu je rozvržen do šesti semestrů, ve třech akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V bakalářském studijním programu Chemie a technologie potravin musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. V 1. ročníku bakalářského studia je navíc stanoven minimální počet kreditů za 1. semestr. Pro pokračování ve studiu musí student za 1. semestr získat alespoň 10 kreditů.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci bakalářského studia je studentům nabídnuta výuka angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Angličtina je vyučována od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Během 1. semestru každý student absolvuje elektronický rozřazovací test, který je studentům ve stanoveném období zpřístupněn v IS STUDIS, pokyny k vykonání testu jsou vždy s předstihem zveřejněny. Dle výsledku dosaženého v elektronickém rozřazovacím testu je studentům do 2. semestru zapsán předmět Angličtina I – III s příslušnou pokročilostí. Jedná se pouze o volitelné předměty nad rámec studia, které studenty připraví na povinnou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 (povinný předmět Angličtina IV). Studenti, kteří by chtěli své jazykové schopnosti dále rozvíjet, mají možnost absolvovat navíc předmět Angličtina C1 jako povinně volitelný předmět ze skupiny PVB.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat další volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 180 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po 1. semestru, respektive pro ukončení příslušného akademického roku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BTBiochemická technologie185
CHPLChemie a analýza přírodních látek184
PCHPotravinářská chemie a technologie184