studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Fakulta: FEKTZkratka: EEKR-ML1Ak. rok: 2017/2018

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2643

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 2.1.2002 - 31.7.2021

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Ve všech těchto oblastech studenti rovněž získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi magisterského studijního programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako vedoucí pracovníci, výzkumní pracovníci a odborníci v různých odděleních elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, včetně odborných institucí státní správy. Vysokoškolské vzdělání poskytuje dobrý základ pro zahájení vědecké kariéry v možném doktorském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů magisterského studia na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor