Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VAk. rok: 2023/2024

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavebního inženýrství. Teoretickým základem studia jsou přírodní vědy, zejména disciplíny fyzikálně- matematické, prohloubené v oblasti hydrauliky a hydrologie.
Po absolvování teoretického vědního základu a zvládnutí nezbytných inženýrsko-technických vědních disciplín v prvních čtyřech semestrech studia získává student v následujících čtyřech semestrech odbornou průpravu pro získání základních vědomostí a poznatků v problematice oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Studium odborných předmětů je průběžně doplňováno dalším prohlubováním znalostí teoretických i stavebně-inženýrských tak, aby absolvent zvládl problematiku oboru na vyšší úrovni a získal tak odborné znalosti s pochopením v co nejširších souvislostech a v potřebné kvalitě pro schopnost působit v praxi ve své odbornosti. V rámci studovaného oboru je v posledním roce studia nabízena formou volby tématu bakalářské práce volba určité specializace, která studentovi umožní další prohloubení svých znalostí v oblastech vodního hospodářství obcí, vodního hospodářství krajiny a vodních staveb.

Klíčové výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru vodní hospodářství a vodní stavby je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který je v praxi schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů s přístupem opírajícím se o hlubší znalosti vodohospodářského oboru i v širším teoretickém kontextu. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování vodohospodářských staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BR004Hydraulika cs9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 52ano
BS002Hydrologiecs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BP009Inženýrské sítěcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF051Zakládání staveb (V)cs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BS003Nádrže a vodohospodářské soustavycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BS005Odvodnění a ochrana krajinycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BS004Pedologie a závlahycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BR007Přehrady a vodní elektrárnycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BR006Úpravy toků a jezycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP003Vodárenstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP001Výuka v terénu (V)cs1PovinnýVT - 120ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BS006Hydropedologie cs3PovinnýklC1 - 26ano
BP006Projekt vodárenstvícs3PovinnýklPR - 26ano
BS007Projekt vodní hospodářství krajinycs5PovinnýklPR - 52ano
BR008Projekt vodní stavbycs5PovinnýklPR - 52ano
BP002Stokování a čištění odpadních vodcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL004Vodohospodářské betonové konstrukcecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BR052Hydraulika otevřených korytcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 264990ano
BS051Klimatologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 264990ano
BP052Vodojemy a čerpací stanicecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 264990ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BP004Jakost vody v povodícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP008Obnova vodohospodářské infrastrukturycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BP007Projekt stokování a ČOVcs3PovinnýklPR - 26ano
BZ001Stavební právo (V, E)cs3PovinnýP - 26ano
BP057Odpadové hospodářstvícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 394992ano
BS052Pozemkové úpravy cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 394992ano
BR053Využití vodní energiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 394992ano
BP054Hydrologie stokových sítí cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 394993ano
BR054Projektovaní vodohospodářských staveb cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 394993ano
BS053Rybníky a účelové nádržecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 394993ano
BP053Bakalářský seminář (V)cs2Povinně volitelnýS - 264994ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4990 1 BR052, BS051, BP052
4992 1 BP057, BS052, BR053
4993 1 BP054, BR054, BS053
4994 1 BP053