Detail předmětu

Stokování a čištění odpadních vod

FAST-BP002Ak. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty – především stavebně - technologické problémy výstavby stokových sítí. Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Chemie a technologie vody, Hydrologie, Hydraulika, Navrhování stavebních konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Odvádění odpadních vod z urbanizovaného území, základy navrhovani a provozovaní stokových sítí, technologický a hydraulický výpočet ČOV, používané technologie čištění odpadních vod a zpracování kalů, postup intenzifikace ČOV, základy provozu ČOV
Student zvládne problematiku odvádění odpadních vod z urbanizovaného území, základy navrhovani a provozovaní stokových sítí, technologický a hydraulický výpočet ČOV, používané technologie čištění odpadních vod a zpracování kalů, postup intenzifikace ČOV a základy provozu ČOV.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj oboru stokování, městské odvodnění, základní pojmy, legislativa. 2. Stokové soustavy a způsoby dopravy odpadních vod. 3. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. 4. Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory, generely odvodnění. 5. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Hospodaření s dešťovými vodami. 6. Objekty na stokových sítích. Strategie ochrany vodních toků. 7. Exkurze na ČOV Modřice. 8. Vývoj, historie, dimenzování ČOV a MČOV. Mechanické a chemické čištění odpadních vod. 9. Biologické čištění odpadních vod, aktivační proces. 10. Moderní metody odstraňování sloučenin dusíku a fosforu. 11. Aerace a separace aktivovaného kalu. Systémy s biomasou přisedlou. 12. Kalové hospodářství ČOV, finální likvidace kalu. 13. Anaerobní čištění odpadních vod.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stokování 1. Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu 2. Dimenzování stokových sítí 3. Návrh trasy stokové sítě, hydrotechnická situace, výpočet odtoku splaškové odpadní vody z urbanizovaného území 4. Návrh dimenzí potrubí stokové sítě racionální metodou 5. Podélný profil stoky Čištění odpadních vod 6. Průtoky na ČOV, základní schémata ČOV 7. Mechanické předčištění - česle 8. Mechanické předčištění - lapák písku 9. Mechanické čištění - usazovací nádrž 10. Biologický stupeň - aktivační nádrž 11. Biologické čištění - dosazovací nádrž 12. Kalové hospodářství - produkce kalu 13. Zápočet