Detail oboru

Účetnictví a daně

FPZkratka: BAK-UADAk. rok: 2018/2019

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 22.12.2010Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.

Klíčové výsledky učení

Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profesní profil absolventů s příklady

Své uplatnění nacházeli a nacházejí absolventi tohoto studijního oboru nejen v soukromé sféře (především na pozicích účetních, asistentů auditorů nebo daňových poradců, ve středním managementu podniků, na finančních úsecích podniků), ale i ve sféře veřejné (zejména jako úřední osoby správců daně či na různých pozicích v jiných institucích státní správy). Studijní plán oboru Účetnictví a daně vytváří i dobrý základ pro to, aby absolvent oboru mohl začít realizovat výkon vlastní podnikatelské činnosti v oblasti ekonomického a účetního poradenství. Kromě toho je obor koncipován i tak, aby jeho absolvent mohl po získání další praxe úspěšně složit zkoušku daňového poradce, která je odbornou regulovanou profesí dle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z podmínek pro připuštění ke kvalifikační zkoušce je získání vyoskoškolského vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu.

Výstupy učení
Znalosti: Absolvent získá teoretické znalosti z oblasti ekonomie, managementu a ekonomiky podniku. Odborné (z pohledu oboru profilové) znalosti absolventa představují zejména znalosti účetnictví a daní podnikatelských subjektů a dále odborné znalosti z vybraných oblastí soukromého a veřejného práva. Student nabyde znalostí MS Office a základních statistických metod a postupů zpracování dat. Kromě uvedeného získá znalost cizího jazyka na úrovni B1 (anglický jazyk).
Dovednosti: Absolvent je schopen charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledu současné mikroekonomické a makroekonomické teorie, chápe stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby. Absolvent je schopen aplikovat normy účetních a daňových předpisů při reflexi souvisejícího legislativního rámce a ekonomických souvislostí (např. v kontextu identifikace možných, právem aprobovaných, variant řešení a selekce optimální volby). Absolvent oboru se orientuje v legislativním rámci pro účetnictví pro subjekty veřejného sektoru. Absolvent je schopen posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí, sestavit kalkulaci nákladů, jako i posoudit finanční situaci podniku. Absolovent je schopen identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data, je schopen aplikovat základní koncepty matematicko-statistické analýzy pro analýzu ekonomických dat. K danému účelu je schopen využívat informační technologie a softwarovou podporu. Absolvent umí využít své komunikační dovednosti při prezentaci své vlastní práce i práce svého týmu a to i v anglickém jazyce, který ovládá slovem i písmem. Absolvent oboru se s ohledem na teoretický základ oboru participovat jako člen týmu při navrhování rozpočtů a vytváření marketingových plánů.

Kompetence: Absolvent je schopen vést účetnictví podnikatelských subjektů, navrhovat kroky vedoucí k daňové optimalizaci a vyplňovat daňové tvrzení pro daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Absolvent dokáže participovat na přípravě rozpočtů projektů a posoudit jejich ekonomické dopady. Je schopen interpretovat výsledky ekonomických analýz a komunikovat je s pracovníky ostatních útvarů v podniku. Absolvent je rovněž kompetentní k vedení menších pracovních skupin ve spojitosti s plněním úkolů v oblasti podnikové ekonomiky. Dokáže vést jednání v anglickém jazyce.

Klíčové výsledky učení
- komplexní znalost účetnictví podnikatelů
- znalost účetnictví subjektů veřejného sektoru
- komplexní znalost hmotněprávní úpravy daní (důchodové daně, majetkové daně a DPH) a procesněprávní úpravy správy daní (daňový řád)
- znalost vybraných oblastí soukromého a veřejného práva
- znalost managementu a marketingu
- znalost informačních technologií a softwarové podpory pro analyzování dat, efektivnější organizaci práce a prezentování výsledků provedených analýz
- znalost stavebních prvků tržní ekonomiky a jejich vzájemných vazeb
- ovládá anglický jazyk slovem i písmem

Profesní profil absolventů
Absolvent studia dokáže
- vést komplexně účetnictví malých a středních podniků
- identifikovat daňové povinnosti živnostníků, malých a středních podniků a v souvislosti s tím navrhovat prostředky vedoucí k jejich daňové optimalizaci
- sestavovat daňová hlášení pro důchodové daně, majetkové daně a pro DPH
- jako člen týmu srozumitelně prezentovat ekonomické výsledky a jejich relevanci pro rozhodování v podniku
- zhodnotit dopad legislativních změn na účetnictví a daně podniku
- posoudit ekonomické důsledky dílčích rozhodnutí
- sestavit kalkulaci nákladů na činnosti, resp. produkty
- posoudit finanční situaci podniku a vytvořit finanční plán
- efektivně využívat pro svou práci informační technologie a aplikovat adekvátní statistické metody.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Ekonomika a management B6208je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
epPDEkonomika podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ipePInformatika pro ekonomycs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
mak1PMakroekonomie 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ma1PMatematika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UzpPZáklady právacs4PovinnýzkP - 26ano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ma2PMatematika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
mik1PMikroekonomie 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ucePÚčetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UvfPVeřejné financecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UvpPVeřejné právocs3PovinnýzkP - 26ano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
fpPDFinance podnikucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UftPFinanční trhycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UfuPFinanční účetnictvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UopPPrávo obchodních korporacícs4PovinnýzkP - 26ano
UzfoPZdanění fyzických osobcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
KpojPDPojišťovnictvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV3ano
UsopPSpolečenský styk a rétorikacs3Povinně volitelnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13PV3ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ne
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UfapPFinanční analýza a plánovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UmanPManagementcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UstatlPStatistikacs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
UusvsPÚčetnictví subjektů veřejného sektorucs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UzpoPZdanění právnických osobcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
KdetPDDějiny ekonomických teoriícs4Povinně volitelnýzkP - 26PV4ano
enoPEkonomika neziskových organizacícs4Povinně volitelnýzkP - 26PV4ano
BFMSEFinancial Management of Small Companyen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV4ano
Kopp2PObchod a podpora prodejecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV4ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0VolitelnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3VolitelnýklCj - 26ne
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UdrsoPDaňové řízení a soudní ochranacs4PovinnýzkP - 26ano
UdphPDaň z přidané hodnotycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs1PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
UopxPOdborná praxecs5PovinnýP - 80ano
UpdsPPředdiplomní seminářcs3PovinnýC1 - 26ano
UrkPRozpočetnictví a kalkulacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
UeupPEvropská unie a podnikánícs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13PV5ano
UpmPProcesní managementcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 13PV5ano
UsopPSpolečenský styk a rétorikacs3Povinně volitelnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13PV5ano
UstatzPStatistikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 26PV5ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UadsPAplikace daňové soustavycs6PovinnýklP - 10 / C1 - 20ano
UbpsPBankovní produkty a službycs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
UdsPDiplomní seminářcs6PovinnýklSD - 40ano
UmzpPMezinárodní zdanění příjmůcs6PovinnýzkP - 20ano
UorPOptimalizace a rozhodovánícs6Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0VolitelnýP - 13 / P - 13 / C1 - 13 / C1 - 13ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV2 1 HA2PL, HA3PL
PV1 1 HA1PZ, HA2PZ
PV4 1 KdetPD, enoP, BFMSE, Kopp2P
PV3 1 KpojPD, UsopP
PV5 1 UeupP, UpmP, UsopP, UstatzP