Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2

FEKT-BPC-AN4Ak. rok: 2022/2023

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi budou schopni:

- používat širokou slovní zásobu
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni alespoň A2 SERR a to ve všech dovednostech. Bližší specifikace viz Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky SERR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domací přípravy.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky
2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
4. Podmínkové věty – nultý, první a druhý kondicionál
5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
8. Vztažné věty
9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
12. Technický text, opakování

Učební cíle

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%.
Případné absence musí být řádně omluveny v době CoVIDu mohou být v odůvodněných případech nahrazeny bezkontaktní formou výuky.

Při nepříznivé epidemiologické situaci může být forma výuky změněna na bezkontaktní formu. 

Základní literatura

Harding K., Lane A.: International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book, Oxford University Press, 2014, ISBN: 978-0-19-441825-6
Elektronické texty k předmětu - viz. Moodle předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky