Detail předmětu

Strategický management

FP-smaKAk. rok: 2024/2025

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíly, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti kombinované formy studia jsou hodnoceni za práci na soustředěních a odevzdané výstupy z nich – 5 bodů za soustředění, tj. až 20 bodů a zkoušku. Odevzdané podklady ze soustředění jsou hodnoceny vyučujícím. Studenti kombinované formy absolvují zkoušku ve stejném rozsahu jako studenti prezenčního studia.
Zkouška je ústní s časem na písemnou přípravu. Na písemnou přípravu mají studenti 30 minut a v rámci písemné přípravy mohou používat jakékoli materiály – tzv. systém open book. Následují ústní zkoušení.
Zadání bude obsahovat dva otevřené úkoly s dílčími otázkami – každý úkol maximálně 50 bodů. Maximální celkový počet bodů z testu je 100.
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů (práce na soustředěních a zkouška) a je v souladu s ECTS. Body se sčítají a mají v rámci finálního hodnocení stejnou váhu. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.

Studenti na kombinované formě studia s individuálním studijním plánem jsou hodnocení na základě zkoušky.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.
Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, a funkční strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.

Základní literatura

KEŘKOVSKÝ, M. - VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1. vyd. Brno: VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 1998. 157 s., ISBN 80-214-1111-2
HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307
JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2.

Doporučená literatura

GRANT, R.M. Contemporary strategic analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5.
KOTLER, P. Matrketing Management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6.
MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5.
MINTZBERG - QUINN - GHOSHAL The Strategic Management Process. Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, 1036 p. ISBN 0-13-675984-X.
PORTER, MICHAEL E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 557 s. ISBN: 0-7432-6087-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor