Detail předmětu

Stavební fyzika 1

FAST-BHA044Ak. rok: 2024/2025

Správný návrh tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, místností a budov zabezpečuje prevenci tepelně technických vad a poruch, zajišťuje požadovaný stav vnitřního prostředí a nízkou energetickou náročnost budov. Kromě tepelně mikroklimatu lze optimálním návrhem stavebních konstrukcí a otvorových výplní zajistit také požadované vlhkostní mikroklima.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních znalostí z tepelné techniky a energetiky budov. Návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Ověření tepelné pohody a nízké energetické náročnosti navrhované budovy.


Student zvládne základní tepelně technické výpočty a návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Naučí se navrhovat budovy, ve kterých bude zajištěna tepelná pohoda a jejichž obalové konstrukce budou zajišťovat nízkou energetickou náročnost navrhované budovy. 

Základní literatura

ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov. ČNI Praha.

(CS)

Vaverka, J., a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM, VUT v Brně, 2006.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů. 2. Ustálený teplotní stav. Šíření tepla stavebními konstrukcemi. Součinitel prostupu tepla. 3. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu. 4. Vliv hliníkové fólie ve vzduchové nevětrané vrstvě na U hodnotu. 5. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, povrchová kondenzace vodních par, růst plísní. 6. Tepelně technické vlastnosti výplní stavebních otvorů. 7. Dvojrozměrné šíření tepla, detaily (kritická místa konstrukcí, tepelné mosty a tepelné vazby) 8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi. 9. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci. 10. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu. 11. Pokles dotykové teploty podlah. 12. Tepelná stabilita místnosti. 13. Hodnocení energetické náročnosti budovy.