Detail předmětu

Measuring Techniques for Technical Diagnostics

FEKT-MPA-MTDAk. rok: 2024/2025

Předmět se zabývá metodami, snímači a instrumentací pro hlukovou, vibrační, ultrazvukovou a termovizní diagnostiku. Studenti se seznámí s technikou měření vibrací, hluku a otáček, dále se základy spektrální analýzy, diagnostikou ložisek, točivých strojů, vyvažování hřídelí. Dalšími probíranými okruhy budou základy modální analýzy, kalibrace snímačů a použití termokamer a ultrazvukových metod v diagnostice v průmyslových aplikacích.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být znát základní principy snímačů fyzikálních veličin, umět analyzovat a identifikovat elektronické obvody používané v senzorice a měřicí technice, aplikovat základní metody měření elektrických veličin (napětí, proud, odpor, kapacita, indukčnost) a být schopen samostatně sestavit měřicí pracoviště s přístroji: osciloskop, funkční generátor, měřicí karta pro sběr analogového a digitálního signálu a dokázat naprogramovat základní aplikaci pomocí nástrojů virtuální instrumentace (LabVIEW) se zpracováním signálů a dat. Student by měl disponovat takovými jazykovými znalostmi, aby porozuměl studijním materiálům i v anglickém jazyce. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je zaměřena na ověření znalostí (orientace) absolvovaného kurzu. Má povinnou písemnou a laboratorní (numerickou) a nepovinnou ústní část.
laboratorní výuka 0 - 40
písemná část zkoušky 0 - 50
ústní část zkoušky 0 - 10
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičeních může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti technické diagnostiky o vybrané pokročilé metody měření a jejich použití v praxi. Jde zejména o vibrodiagnostiku, akustická měření, ultrazvukovou defektoskopii, termovizní diagnostiku, atp. Cílem je vytvořit studentům přehled a představu o pokročilých měřicích diagnostických metodách a použití speciálních snímačů, přístrojů a analyzátorů v technické diagnostice.
Absolvent předmětu je schopen popsat druhy a metody technické diagnostiky, vysvětlit podstatu analyzovaného problému a je schopen rozhodnout o vhodné metodě měření a výběru potřebných snímačů a měřicích nástrojů pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím k případným omezením vyplývající například z měření v terénu. Dokáže zrealizovat měřicí řetězec pro praktické měření a vyhodnotit naměřená data.

Základní literatura

TŮMA, Jiri. Vehicle gearbox noise and vibration: measurement, signal analysis, signal processing and noise reduction measures. John Wiley & Sons, 2014. (EN)
RANDALL, Randolph B. Frequency analysis. Brüel & Kjaer, 1987. (EN)
KINSLER, Lawrence E. Fundamentals of acoustics. 4th ed. New York: Wiley, 2000. ISBN 978-0-471-84789-2. (EN)
BRANDT, Anders. Noise and vibration analysis: signal analysis and experimental procedures. Chichester: Wiley, 2011. ISBN 978-0470746448. (EN)
NOVÁK, Martin. Introduction to sensors for electrical and mechanical engineers. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2021]. ISBN 9780367518219. (EN)
JABLONSKI, Adam. Condition monitoring algorithms in MATLAB. Cham, Switzerland: Springer, [2021]. Springer tracts in mechanical engineering. ISBN 978-3-030-62748-5. (EN)
BARSZCZ, Tomasz. Vibration-Based Condition Monitoring of Wind Turbines. Cham, Switzerland: Springer, 2019. Applied Condition Monitoring. ISBN 978-3-030-05969-9. (EN)
Advances in condition monitoring and structural health monitoring: WCCM 2019. Editor Len GELMAN, editor Nadine MARTIN, editor Andrew A. MALCOLM. Singapore: Springer, [2021]. Lecture notes in mechanical engineering. ISBN 978-981-15-9198-3. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor