Detail předmětu

Nekonvenční přeměny

FEKT-MKC-NPEAk. rok: 2024/2025

Předmět seznamuje studenty s využitím různých forem primární energie méně známými a perspektivními technologickými procesy jejich přeměny na energii elektrickou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Bodové hodnocení závěrečné zkoušky předmětu je podle pravidel FEKT:
Minimální celkový počet bodů k získání závěrečné zkoušky 50 bodů, maximálně 100 bodů.
Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování ústní zloušky je 40 bodů ze 70 bodů možných.
Minimální počet bodů k získání zápočtu stanoví na začátku semestru vyučující (do závěrečné zkoušky bude započítáno maximálně 30 bodů)
Dílčí hodnocení je upřesněno každoročně pokyny garanta předmětu
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Všechny druhy cvičení jsou obvykle povinné. Přednášky jsou doporučené, zejména nejsou-li vydána skripta!

Učební cíle

Cílem předmětu je posluchače seznámit s nekonvenčními způsoby získávání elektrické energie.
Posluchač získá přehled o aktuálních trendech v oblasti nekonvenčních způsobů získávání elektrické energie a bude umět zodpovědět základní otázky týkající se nekonvenčních zdrojů. To znamená. Jaké jsou nekonvenční přeměny. Jak parametrizujeme a dimenzujeme tyto zdroje. Jaká je účinnost přeměny u těchto zdrojů.

Základní literatura

VEIS,Š.: Magnetohydrodynamické generátory,ALFA Bratislava 1980, 272 s.
MARKO,Š.,a kol.: Energetické zdroje a premeny,ALFA Bratislava 1989
CELINSKI,Z; VOJTÁŠEK, S..: Nové zdroje el.energie,SNTL Praha, 188 s.
McCRACKEN, G. , STOTT, P: Fúze, energie vesmíru. Mladá fronta 2006, ISBN: 80-204-1453-3

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Magnetohydrodynamické generátory
2.Termojaderná syntéza
3.Termoelektrické přeměny
4.Elektrochemické palivové články
5.Využití sluneční energie
6. Využití větrné energie

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Termojaderná syntéza základní výpočty
MHD přeměna základní fyzikální výpočty
Termoelektrická a termoemisní přeměna energie
Palivové články,využití elektrického oblouku, plazmatrony
Fotovoltaická přeměna energie
Základy využívání sluneční energie, výpočet slunečního kolektoru.

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Měření vlastností termoelektrického měniče
Měření vlastností palivového článku
Měření V-A charakteristik fotovoltaických měničů
Vodík jako nosič energie
Měření V-A charakteristik plazmatronu
Měření V-A charakteristiky elektrochemického palivového článku
Účinnost slunečních kolektorů